INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU DOT. NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEŚCIE GOLINA I MIEJSCOWOŚCI RADOLINA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

 

 

I N F O R M A C J A

Burmistrza Goliny  o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Golina położonej  w obrębie Radolina  i nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę garażową w mieście Golina przeprowadzonego w dniu  28 kwietnia 2017 roku.

Burmistrz Goliny stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490) podaje do publicznej wiadomości informację :  

W dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz. 1000  w sali nr 13  Urzędu  Miejskiego  w Golinie odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym  o powierzchni użytkowej 41,80 m2  stanowiącej własność Gminy Golina, położonej w obrębie Radolina  oznaczonej w ewidencji gruntów  jako działki: nr  159/25 o pow.  0,0700 ha,  dla której prowadzona jest księga wieczysta KN1N/00047770/3 .   

Do dnia 25 kwietnia 2017 roku na konto Urzędu Miejskiego w Golinie  jeden oferent wniósł  wadium na działkę nr 159/25 położoną w obrębie Radolina. W dniu 28 kwietnia 2017 roku do przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) stawił  się ww. oferent, który został dopuszczony do uczestnictwa w przetargu.

Cena wywoławcza  nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym ozn. jako działka 159/25 stanowiła   16 000  zł słownie  szesnaście tysięcy  złotych w wyniku przeprowadzenia przetargu osiągnęła cenę 16 160 zł słownie szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt  złotych.                                                                                                                        

W wyniku przeprowadzonego przetargu (licytacji)  nabywcą nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w obrębie Radolina ozn. jako działka  159/25 o pow. 0,0700 ha  został  Pan Zbigniew Czajka  za cenę  16 160 zł słownie szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt  złotych.   

               W dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz. 1030 w sali nr 13  Urzędu  Miejskiego  w Golinie odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  związanych z zabudową garażową  ozn. nr 90/15, 90/16, 90/17, 90/18, 90/19, 90/20, 90/21, 20/22, 20/23, 20/24  stanowiących własność Gminy Golina, położonych  w obrębie miasta Goliny,  dla których prowadzona jest księga wieczysta KN1N/00057715/3 .   

Na konto Urzędu Miejskiego w Golinie  dwóch  oferentów wniosło  wadia na działki nr 90/15, 90/16, /90/23/, 90/24 oraz jeden oferent na działki nr 90/17, 90/18, 90/19, 90/20, 90/21, 90/22,  położone w mieście Golina. W dniu 28 kwietnia 2017 roku do przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) stawił  się jeden oferent, który został dopuszczony do uczestnictwa w przetargu.

Cena wywoławcza   każdej ww. działki  stanowiła  2 000  zł słownie  dwa tysiące  złotych w wyniku przeprowadzenia przetargu działki osiągnęły  cen :  działki 90/15  - 2020 zł, 90/16 – 2020 zł ,  90/23/- 2020 zł , 90/24 – 2020  zł.                                                                                                                           

 

W wyniku przeprowadzonego przetargu (licytacji)  nabywcą  nieruchomości związanej  z zabudową garażową   położoną  w mieście Golina ozn. jako działki : 90/15, 90/16, 90/23, 90/24 został  Pan Dawid Łuczak za cenę  8 080 zł słownie osiem tysięcy osiemdziesiąt  złotych.  

                                                                         

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie ul. Nowa 1 i na stronie internetowej www.golina.pl, na okres 7 dni.

Golina  05 maja 2017 roku .                                                            

                                                                                                                Mirosław Durczyński