Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zp.271.10.2017

Golina, 18.09.2017r.

Gmina Golina

Urząd Miejski w Golinie

Ul. Nowa 1

62-590 Golina                                                                                 Wszyscy Wykonawcy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Golina
ul. Armii Poznań"

1.   Działając na podstawie art. 92 ust. 2, w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 5-7 ustawy z  29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp", Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Zakład Robót Inżynieryjnych inż. Stanisław Dropiński
ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin

........................................................................................................................

(podać nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano)

2.   Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, informuje o wykonawcach, którzy złożyli oferty podając nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Lp.

Nazwy albo imiona
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców

Liczba punktów
w kryterium
Cena

Liczba punktów
w kryterium
Okres gwarancji i rękojmi

Łączna liczba punktów

1.

Zakład Robót Inżynieryjnych

Inż. Stanisław Dropiński

Ul. Królowej Marysieńki 12,
62-510 Konin

60,00

40,00

100,00

2.

Konsorcjum firm

VAN LOOY Łukasz Sołtysiak -
Lider konsorcjum

Ul. Bohaterów II Wojny Światowej 15

62-590 Golina

F.B.U CAMINO Tomasz Antkowski - Konsorcjant

ul. Chabrowa 11, 62-590 Golina

50,26

40,00

90,26

3.   Zamawiający nie dopuszczał dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

4.   Zamawiający nie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

5.   Zamawiający nie unieważnił postępowania na zasadzie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

 

                                                                                               ..................................................

(podpis kierownika zamawiającego

lub osoby przez niego upoważnionej)

 

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.golina.pl