WYNIK: SB.3052.1.2012

Golina, dnia 18.12.2012r.

SB.3052.1.2012
                                                                                       

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w wysokości 600.000 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów”.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I.  Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1 złożoną przez firmę: Bank Spółdzielczy w Koninie, ul. 3 Maja  68, 62-500 Konin
                                          
cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 142 321,84zł;
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zgodnie z kryterium  wyboru ofert: najniższa cena, oferta firmy Bank Spółdzielczy w Koninie, ul. 3 Maja  68,  62-500 Konin
 otrzymał największą liczbę punktów - 100 punktów.

II. Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.      

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
Ocena ofert:
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga – cena 100%

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt.

w kryterium

cena

Razem

 

Bank Spółdzielczy Konin, ul. 3 Maja 68, 62-500 Konin

 

 

100

 

100

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 / 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.