WYNIK: ZP271/11/2012

Golina, dn. 15.11.2012 r.
ZP271-11-2012


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że w prowadzonym przez:
Gmina Golina, Urząd Miejski w Golinie
62-590 Golina, ul. Nowa 1

w postępowaniu nr ZP271-11-2012 o udzielenie zamówienia na „Przygotowanie i realizację zajęć pozalekcyjnych oraz dostawę pomocy dydaktycznych w zakresie Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w czterech szkołach podstawowych w Gminie Golina, w ramach projektu systemowego pn. „Równe szanse na starcie” w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

WIELKOPOLSKA AKADEMIA ROZWOJU I NAUKI
Jakub Michałowski
ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań


Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 189.483,40 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy 40/100 zł) i w związku z powyższym w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego uzyskała najwyższą liczbę punktów wg następujących kryteriów: cena, ilość szkół, w których wykonawca prowadził zajęcia z indywidualizacji, posiadanie akredytacji.

Jednocześnie informuję, że w w/wym postępowaniu oferty złożyli:
1.    Oferta Nr 1:
WIELKOPOLSKA AKADEMIA ROZWOJU I NAUKI, Jakub Michałowski
ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań
cena całkowita oferty 189.483,40 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy 40/100 zł), suma punktów 100.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Działając zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że umowa w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia będzie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni jeżeli zawiadomienie o wyborze oferty zostało przekazane faksem lub w terminie 10 dni jeżeli zawiadomienie o wyborze oferty zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminów w przypadku gdy złożono tylko jedną ofertę (art. 94 ust 2 pkt 1 ppkt. a ustawy Prawo Zamówień Publicznych).