WYNIK: ZP271_10_2012

Golina, dnia 15.10.2012r.
Zamawiający:

ZP271/10/2012
(nr ref. postępowania)

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa budynku strażnicy OSP Spławie z przeznaczeniem na cele kultury, rekreacji i integracji społecznej"

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą" informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I.    Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 14 złożoną przez firmę P.P.H.U."DOMAL" Czesław Dopieralski, ul. Parkowa 6, 62-709 Malanów, cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 153 782,57zł;

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zgodnie z kryterium  wyboru ofert: najniższa cena, oferta firmy P.P.H.U."DOMAL" Czesław Dopieralski, ul. Parkowa 6, 62-709 Malanów,
                  otrzymała największą liczbę punktów - 100 punktów.

II.    Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       

III.   Nie odrzucono żadnej  oferty;
         
IV.    Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
Ocena ofert:
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga - cena 100%..................

                Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy    Liczba pkt.w kryterium     cena    Razem
1.Zakład Ogólnobudowlany =GRINBUD= Dominika Sieszchuła, 62-200 Gniezno, ul. Sikorskiego 10B/8    74,98    74,98
2.Firma Budowlana Robert Mrowicki, ul. Główna 57, 62-513 Krzymów    73,44    73,44
3.PPUH „REBO" Bogumił Bartczak, ul. Wierzbowa 15, 62-571 Stare Miasto    75,93    75,93
4.P.P.H.U. BUD-MIX" Tynki -Posadzki Michał Nowaczyk, ul. Parkowa 4/2, 62-220 Niechanowo    85,85    85,85
5.WEXEL P. Mikołajewski, M. Zaporowski Spółka Jawna, Psary Małe, 62-300 Września    57,17    57,17
6.P.H.U. „BUD-MAR" Marzanna Janiszewska, Dzigorzew 37A, 98-210 Sieradz 2    73,29    73,29
7.Przedsiębiorstwo Budowlane Kazimierz Oliwecki, 62-513 Krzymów, Nowy Krzymów 33    75,25 75,25
8.PPHU EMILIAN Łukasz Łyskawa, Pl. Obrońców Żydowa II, 62-21 Żydowo    71,60    71,60
9.Zakład Usługowy Ogólnobudowlano-Handlowy Jan Jakubowski, ul. Piaskowa 22, 62-590 Golina    72,61    72,61
10.Zakład-Usługowo-Handlowy Mostostal  Stolbud Sp.z o.o., ul. Poznańska 41, 62-400 Słupca    76,92    76,92
11.Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe REM-BUD, ul. Czarnieckiego 28, 62-400 Słupca    91,63    91,63
12.P.P.H.U „MISZBUD" Jarosław Miszczak, Przybyłów 4, 620600 Koło    77,21    77,21
13.Zakład Budownictwa Ogólnego „MAR-BUD" Marciniak s.c. 62-510 Konin, ul. Popiełuszki 2    85,56    85,56
14.P.P.H.U. „DOMAL" Czesław Dopieralski, ul. Parkowa 6, 62-709 Malanów    100,00    100,00

                Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 / 2 umowa w sprawie zamówienia  publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.

Tadeusz Nowicki
Burmistrz Goliny
.....................................................
(podpis kierownika Zamawiającego)