WYNIK: ZP271_07_2012

Golina, dnia 28.09.2012r.
Zamawiający

ZP271/07/2012
(nr ref. postępowania)


Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Rewaloryzację Placu Kazimierza Wielkiego celem poprawy wizerunku Goliny- etap II"

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą" informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I.    Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 2 złożoną przez firmę AGROMAX Zakład Usługowo-Handlowy Piotr Zbyszewski, Wola Podłężna, Sosnowa 13,  62-510 Konin,
cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 359 394,07zł;
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zgodnie z kryterium  wyboru ofert: najniższa cena, oferta firmy AGROMAX Zakład Usługowo-Handlowy Piotr Byszewski, Wola Podłężna, Sosnowa 13,  62-510 Konin,  otrzymała największą liczbę punktów - 100 punktów.

II.    Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       


III.    Nie odrzucono żadnej  oferty;
         

IV.         Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
Ocena ofert:
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga - cena 100%..................Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy    Liczba pkt.w kryterium     cena     Razem
Pracownie Konserwacji Zabytków Nad Łódką Spółka z o.o Ul. Północna 27/29  91-420 Łódź         44,21    44,21
AGROMAX Zakład Usługowo-Handlowy Piotr Zbyszewski, Wola Podłężna, Sosnowa 13,  62-510 Konin, 100,00    100,00
Przedsiębiorstwo Melioracyjno-Budowlane „MELBUD" D&S Pilarczyk Spółka Jawna, Modła Księża 12, 62-571 Stare Miasto,  81,88    81,88
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „TRANS-GAJ" s.c., ul. Zagórowska 16, 62-500 Konin    69,88    69,88
    
    
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 / 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.


Tadeusz Nowicki
Burmistrz Goliny
.....................................................
(podpis kierownika Zamawiającego)