WYNIK: ZP271_06_2012

Golina, dnia 28.09.2012r.
Zamawiający

ZP271/06/2012
(nr ref. postępowania)


Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Rewaloryzację Placu Kazimierza Wielkiego celem poprawy wizerunku Goliny"


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą" informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I.    Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 2 złożoną przez firmę AGROMAX Zakład Usługowo-Handlowy Piotr Zbyszewski, Wola Podłężna, Sosnowa 13,  62-510 Konin,
cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 182 973,06zł;
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zgodnie z kryterium  wyboru ofert: najniższa cena, oferta firmy AGROMAX Zakład Usługowo-Handlowy Piotr Byszewski, Wola Podłężna, Sosnowa 13,  62-510 Konin,  otrzymała największą liczbę punktów - 100 punktów.

II.    Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       


III.    Odrzucono   oferty;
         1. Pracownie Konserwacji Zabytków nad Łódką Spółka z o.o., ul. Północna 27/29,   91-420 Łódź z art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy -Kosztorys ofertowy  niezgodny z  SIWZ.
        2. Zakład Betoniarski Robert Kupiecki, ul. Rutki 6, 62-540 Kleczew z art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy -Kosztorys ofertowy  niezgodny z  SIWZ-nie uwzględniono wyjaśnień do siwz w naliczeniu VAT, błędne opracowanie wyceny robót w kosztorysie ofertowym.


IV.         Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
Ocena ofert:
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga - cena 100%

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy        Liczba pkt. w kryterium        cena            Razem
AGROMAX Zakład Usługowo-Handlowy Piotr Zbyszewski, Wola Podłężna, Sosnowa 13,  62-510 Konin,   100,00    100
Przedsiębiorstwo Melioracyjno-Budowlane „MELBUD" D&S Pilarczyk Spółka Jawna, Modła Księża 12, 62-571 Stare Miasto, 75,26    75,26
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „TRANS-GAJ" s.c., ul. Zagórowska 16, 62-500 Konin    84,54    84,54
    
    
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 / 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia......................................................
(podpis kierownika Zamawiającego)