WYNIK: ZP271/09/2012

Golina, dnia 10.10.2012r.

ZP271/09/2012
(nr ref. postępowania)

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Porządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Golina”

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I.    Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 11 złożoną przez firmę  Zakład Instalatorstwa Sanitarnego WOD-BUD Jacek Janiak, Kuny, 62-710 Władysławów,
cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 374 022,47zł;
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zgodnie z kryterium  wyboru ofert: najniższa cena, oferta firmy Zakład Instalatorstwa Sanitarnego WOD-BUD Jacek Janiak, Kuny, 62-710 Władysławów,
                  otrzymała największą liczbę punktów - 100 punktów.

II.    Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.      

III.    Nie odrzucono żadnej  oferty;
        
IV.   Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

Ocena ofert:
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga – cena 100%..................

                Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

   Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
               adres wykonawcy                                                                
Liczba pkt. w kryterium -cena                    Razem

KANWOD Wiesław Tarczyński62-590 Golina, Węglew 21                                 82,40                                            82,40

Przedsiębiorstwo Melioracyjno – Budowlane „MELBUD”                                 79,14                                            79,14
Pilarczyk Spółka Jawna, Modła Księża 12, 62-571 Stare Miasto

P.H.U „HYDROMEL”  Spółka z o.o., ul. Zakładników 17/19,                               75,04                                           75,04
98-200 Sieradz

Przedsiębiorstwo Budowlane „ZIEMBUD” Sp. z o.o.                                          70,80                                           70,80
Ostrowo Kościelne 3, 62-420 Strzałkowo

Zakład Remontowo-Budowlany „DANBUD” Tadeusz Bąkowski                      54,44                                           54,44
ZPCHr, 62-540 Kleczew, ul. Leśna 61

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane „ROSKON”                                      83,32                                          83,32
Marianna Rosadowska, ul. Fabryczna 9, 62-400 Słupca

Zakład Eksploatacji i Wykonawstwa Wodociągów                                              56,63                                           56,63
Stanisław Ziołkiewicz, Łężec 2, 62-420 Strzałkowo

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego                                                    72,63                                            72,63
Władysław Nogaj, 62-020 Swarzędz, Garby

Roboty Ziemne i Instalacyjne Jakubowski spółka jawna,                                   85,81                                            85,81
Drzewce 12, 62-410 Zagórów

INSTAL-KONIN Ireneusz  Krygier,                                                                        53,31                                            56,31
ul. Międzylesie 23A, 62-510 Konin

Zakład Instalatorstwa Sanitarnego WOD-BUD                                                  100                                               100
Jacek Janiak, Kuny, 62-710 Władysławów

Przedsiębiorstwo Usługowe TRANSKOP                                                             78,11                                           78,11
Stanisław Maciejewski, ul. M. Kownackiej, 62-500

 

        Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 / 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.

Tadeusz Nowicki
Burmistrz Goliny