WYNIK: ZP 271-03-2012

Golina, dnia 18.05.2012r.
Zamawiający:

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

ZP271/03/2012
(nr ref. postępowania)


Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont Boiska wielofunkcyjnego w Przyjmie"


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą" informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I.    Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 4 złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Melioracyjno-Budowlane „MELBUD" D&S Pilarczyk Spółka Jawna, Modła Księża 12, 62-571 Stare Miasto,
cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 97 163,53zł;
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zgodnie z kryterium  wyboru ofert: najniższa cena, oferta firmy Przedsiębiorstwo Melioracyjno-Budowlane „MELBUD" D&S Pilarczyk Spółka Jawna, Modła Księża 12, 62-571 Stare Miasto, otrzymała największą liczbę punktów - 100 punktów.

II.    Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       


III.    Nie odrzucono żadnej oferty.


IV.         Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.
Ocena ofert:
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga - cena 100%..................

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy    Liczba pkt. w kryterium  ..................    Razem
Ogród Usługi Ogrodnicze Leszek Kułak, ul Lawendowa 1, 66-440 Skwierzyna    41,00    41,00
SPRING Andrzej Łataś 25-558 Kielce, ul. Żagnańska 71    37,48    37,48
SPORTPROJEKT Sp. z o.o., 71-468 Szczecin, ul. Sosnowa 6a    80,58    80,58
Przedsiębiorstwo Melioracyjno-Budowlane „MELBUD" D&S Pilarczyk Spółka Jawna, Modła Księża 12, 62-571 Stare Miasto, 100    100
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 / 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia......................................................
(podpis kierownika Zamawiającego)