WYNIK przetargu „Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w roku szkolnym 2012/2013”

Golina, dn. 03.08.2012 r.
ZP 341/01-2/2012


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że w prowadzonym przez:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Golinie
ul. Wolności 20, 62-590 Golina

w postępowaniu nr 341/01/12 o udzielenie zamówienia na „Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w roku szkolnym 2012/2013” w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

PRZEWOZY AUTOKAROWE, Jan Przybylski
62-590 Golina, Węglew 92

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 264.398,40 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem 40/100 zł) i w związku z powyższym w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryterium najniższa cena.

Jednocześnie informuję, że w w/wym postępowaniu oferty złożyli:
1.    Oferta Nr 1:
PRZEDSIĘBIOTSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KONINIE S.A., 62-510 Konin, ul. Zakładowa 4
Cena jednostkowa netto za 1 km:     3,37 zł,
Cena jednostkowa brutto za 1 km:     3,64 zł,
Cena ofertowa brutto:             315.544,32 zł brutto,
(słownie: trzysta piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści cztery 32/100 zł),
Suma punktów: 83,79.
2.    Oferta Nr 2:
PRZEWOZY AUTOKAROWE, Jan Przybylski, 62-590 Golina, Węglew 92
Cena jednostkowa netto za 1 km:     2,82 zł,
Cena jednostkowa brutto za 1 km:     3,05 zł,
Cena ofertowa brutto:             264.398,40 zł brutto,
(słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem 40/100 zł),
Suma punktów: 100,00.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Działając zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotowego zadania zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.Anna Górzna
/Kierownik ZEAS/