WYNIK: Dostawa oleju opałowego dla placówek oświatowych gminy Golina - 427914 - 2012

Golina, dn. 09.11.2012 r.
341/03-1/2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że w prowadzonym przez:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Golinie
ul. Wolności 20, 62-590 Golina

w postępowaniu nr 341/03/12 o udzielenie zamówienia na „Dostawę oleju opałowego dla placówek oświatowych gminy Golina” w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PETROMOT”
ul. Konińska 45, 62560 Skulsk

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 604.800,00 zł brutto (słownie: sześćset cztery tysiące osiemset zł, 00/100 gr) i w związku z powyższym w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100.

Jednocześnie informuję, że w w/wym postępowaniu oferty złożyły 2 firmy:
Zestawienie według kolejności składania ofert, nazw i cen zaproponowanych w postępowaniu prezentuje poniższa tabela:

Lp.

Nazwa firmy

Cena netto za 1 litr

Cena brutto za 1 litr

Wartość brutto oferty

Ilość zdobytych punktów

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PETROMOT”
Ul. Konińska 45,
62-560 Skulsk

3,07

3,78

604.800,00

100,00

2

Zakład Usługowo-Handlowy „NAFTOHURT
Ul. Warszwaska 58,
62-610 Sompolno

3,16

3,89

622.400,00

97,17
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani treścią protokołu sporządzonego w trakcie niniejszego postępowania, proszę o złożenie stosownego wniosku celem ustalenia terminu i trybu udostępnienia protokołu.
Dziękując za złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu, zapraszam do udziału w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem

Anna Górzna
/Kierownik ZEAS/