OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr ZP271/12/2012


Adres strony internetowej, na której  Zamawiający udostępnia  Specyfikację  Warunków  Zamówienia:
www.golina.pl
                  Golina: DZIERŻAWA SYSTEMU DO OŚMIU SESJI POMIARU PRĘDKOŚCI  POJAZDÓW W RUCHU LĄDOWYM (FOTORADAR) Z WYPOSAŻENIEM ORAZ SAMOCHODEM DO JEGO TRANSPORTU, KOMPUTERÓW Z OPROGRAMOWANIEM DO OBRÓBKI  ZDJĘCIOWO-MANDATOWEJ, DRUKARKI LASEROWEJ, DRUKARKI IGŁOWEJ ORAZ  ZAPEWNIENIA OBSŁUGI TECHNICZNO SERWISOWEJ                   
     
             Numer ogłoszenia: 413368 - 2012; data zamieszczenia:23.10.2012r.
                                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -dostawy

ZP271/12/2012
       Zamieszczenie ogłoszenia:obowiązkowe
       Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
      I. 1)NAZWA I ADRES : Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, woj. Wielkopolskie,
        tel. 63 241 80 95, faks 63 241 80 95
            Adres strony internetowej zamawiającego: www.golina.pl
      I. 2) RODZAJ  ZAMAWIAJĄCEGO : Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
       II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
       II.1.1)Nazwa nadania zamówienia przez zamawiającego : DZIERŻAWA SYSTEMU DO OŚMIU SESJI POMIARU PRĘDKOŚCI  POJAZDÓW W RUCHU LĄDOWYM (FOTORADAR) Z WYPOSAŻENIEM ORAZ SAMOCHODEM DO JEGO TRANSPORTU, KOMPUTERÓW Z OPROGRAMOWANIEM DO OBRÓBKI  ZDJĘCIOWO-MANDATOWEJ, DRUKARKI LASEROWEJ, DRUKARKI IGŁOWEJ ORAZ  ZAPEWNIENIA OBSŁUGI TECHNICZNO SERWISOWEJ             
        II.1.2)Rodzaj zamówienia:dostawy.
        II.1.3)Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa systemu do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym (fotoradar) z wyposażeniem oraz samochodem do jego transportu, komputerów z oprogramowaniem do obróbki zdjęciowo-mandatowej oraz zapewnienie obsługi techniczno - serwisowej.
2. Przedmiot dzierżawy składać się będzie z następujących elementów:
       1) urządzenie radarowe-fotoradar - 1 szt.,
       2) komputery wraz z oprogramowaniem do obróbki zdjęciowo-mandatowej w tym:
        a/ komputer główny - Serwer - 1 szt.
        b/ komputer roboczy wraz z monitorem LCD - 2 szt.
        c/ komputer przenośny - notebook do obsługi fotoradaru - 1 szt.
        d/ drukarka laserowa - 1 szt.
            e/ drukarka igłowa - 1szt                                                                           
            f/ oprogramowanie do obróbki zdjęciowo-mandatowej
            g/ laptop z oprogramowaniem do Obróbki zdjęciowo-mandatowej.
        3) samochód do transportu fotoradaru (kontener) - 1 szt.
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się m.in. do:
        1)przekazania Zamawiającemu do korzystania z urządzenia do pomiaru prędkości z wykorzystaniem techniki cyfrowej, zwanego fotoradarem, z systemem informatycznym do przetwarzania informacji zarejestrowanej przez fotoradar;
        2) świadczenia asysty technicznej i informatycznej dotyczącej korzystania z fotoradaru i systemu informatycznego;
        3) pomocy technicznej i informatycznej;
        4)świadczenia nadzoru nad systemem informatycznym oraz aktualizacji dostarczonego oprogramowania, do zmian ustawodawczych mających wpływ na realizację zadań związanych z korzystaniem z fotoradaru, usuwanie usterek oraz ewentualnych nieprawidłowości w działaniu systemu i sprzętu komputerowego.
4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający minimalne warunki techniczne elementów wymienionych w punkcie 2 zawarty jest w Części III -Specyfikacja techniczna, który stanowi integralną część SIWZ i umowy.
5. Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać świadectwa jakości, atesty oraz powinny odpowiadać Polskim Normom,
6. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe (marki), patenty lub pochodzenie (producent) urządzeń (materiałów), zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń (materiałów) równoważnych wyłącznie w takim samym zakresie i w taki sposób, które: gwarantują wykonanie usługi w zgodzie z obowiązującym prawem, posiadają wymagane przez polskie prawo atesty i aprobaty, zapewniają zamontowanie urządzeń o parametrach technicznych nie gorszych od proponowanych przez Zamawiającego.

         II.1.4)Czy przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających:nie.
         II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV):38.11.51.00-5 .
         II.1.6)Czy dopuszcza się złożenia oferty częściowej: nie .   
         II.1.7)Czy dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:nie.
 
         II.2) CZAS TRWANIA  ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA :Zakończenie 15.12.2012.

SEKCJA III:INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,FINANSOWYM I TECHNICZNYM
        III.1)WADIUM

        Informacja na temat wadium:Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

        III.2)ZALICZKI
 
         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

        III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU WYKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
          
          III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeśli przepisy
              prawa nakładają obowiązek ich posiadania
             
             Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
             Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę jeśli:-złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

          III.3.2) Wiedza i doświadczenie

            Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

             Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę ,jeżeli wykaże ,że: wykonał w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert ,a jeśli okres prowadzenia    działalności jest krótszy-w tym okresie przynajmniej jedno zamówienie polegające na obsłudze urządzeń kontroli radarowej,

         III.3.3)Potencjał techniczny
 
          Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

              Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę ,jeżeli: złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

        III.3.4)Osoby zdolne do wykonania zamówienia

             Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
              Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę ,jeżeli: złoży oświadczenie o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu;

          III.3.5)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

            Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

            Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę ,jeżeli: złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

      III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH ,JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA  WRUNKÓW
       UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 USTAWY 

        III.4.1)W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków ,o których mowa
         w art.22 ust.1 ustawy ,oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
         należy przedłozyć:

             - wykaz wykonanych ,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
                dostaw lub usług w zakresie niezbędnych do wykazania spełniania warunku wiedzy i
                doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo
                wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu , a  jeżeli okres prowadzenia działalności
                jest krótszy- w tym okresie ,z podaniem ich wartości ,przedmiotu ,dat wykonania i odbiorców ,
                oraz  załączenia  dokumentu potwierdzajęcego , że te dostawy lub usługi zostały wykonane
                należycie

       III.4.2)W zakresie  potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy
       należy przedłożyć :
            - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
            - aktualny odpis z właściwego rejestru ,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ,  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24.ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy

          -aktualne  zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające , że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie ,że  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie ,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wczaśniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków  do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

            -aktualne  zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego potwierdzające , że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie  zdrowotne  i społeczne , lub  potwierdzenie  , że uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

        III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
       
       Jeżeli  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

       III.4.3.1)dokument wystawiony w kraju ,w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

           - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków do udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia albo składania ofert

           -nie zalega z uiszczaniem podatków ,opłat , składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie ,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawiony nie wczrśniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  albo składania ofert

          - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przd upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie wniosków do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia  albo składania ofert
   
      III.5)INFORMACJA O DOKUMENTACH  POTWIERDZAJĄCYCH , ŻE OFEROWANE DOSTAWY  USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ  OKREŚLONYM       WYMAGANIOM

       W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

            -próbki , opisy lub fotografie
   
            - zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego , że dostarczane produkty  odpowiadają określonym normom lub spcyfikacjom technicznym
 
            -  inne dokumenty

               a)aktualna decyzja Prezesa Głównego Urzędu Miar  o dopuszczeniu urządzenia  do eksploatacji zgodnie z przepisami w ustawie  z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 243, poz. 2441 ze zm.) lub inne dokumenty potwierdzające  dokonanie prawnej kontroli przyrządu pomiarowego przez zagraniczne instytucje metrologiczne,

                b)świadectwo legalizacji, które upoważnia przyrządy do obrotu,

                c)orzeczenie Labolatorium  Ochrony Radiowej wydane przez LOR  przy  Państwowej Inspekcji Technicznej w Warszawie stwierdzające , że  radarowy miernik do pomiaru prędkości  nie stanowi   zagrożenia  dla ludzi i środowiska i spełnia wymogi sanitarne określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 pażdziernika 2003 r.(Dz.U.Nr 192,poz.1883)

         III.6) INNE DOKUMENTY
 
          Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

           1) Formularz oferty wraz z załącznikami  1a i 1b  

           2)Oświadczenie o spełnieniu warunków w art. 22 Ust.1 Pzp 

           3) Pisemne zobowiązanie innych Podmiotów do odania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (dołączyć do oferty w sytuacji ,gdy Wykonawca korzysta z zasobów innych Podmiotów )sporządzenie wg wzoru nr 5 do niniejszej  SIWZ . 

          4) Stosowne  pełnomocnictwo (a) -w przypadku ,gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie rejesrtu.,
          5) Wprzypadku składania oferty przez spółkę cywilną do oferty należy dołączyć umowę spółki cywilnej,

        III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby nipełnosprane: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

       IV.1) TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
        
        IV.1.1) Tryb udzielnia zamówienia: przetarg nieograniczony.

        IV.2) KRYTERI OCENY OFERT
 
        IV.2.1)Kryteria oceny ofert : najniższa cena.

        IV.2.2) Czy prowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie

        IV.3) ZMIANA UMOWY
 
        Czy przewiduje  sie istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty , na podstawie  której dokonano wyboru wykonawcy : tak

       Dopuszczane zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
      
       1)zmianie może ulec przesunięciu termin wykonania zamówienia w przypadku:

       a)przestojów i opóżnień zawinionych przez  Zamawiającego,

       b) działania sił wyższych (np.klęski żywiołowe, strajki  lokalne )mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usługi,

       c) wystąpienia warunków atmosferycznych  uniemożliwiających wykonanie usługi - fakt  ten musi mieć  odzwierciedlenie na piśmie i musi być potwierdzony przez obie strony,

       d)zaistnienie okoliczności leżących po stronie  Zamawiającego , w szczególności spowodowanych sytuacja finansową, zdolnościami płatniczymi ,warunkami organizacyjnymi  lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

       e)wystąpienia okoliczności , których strony umowy  nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

       2) zmianie mogą ulec terminy sesji fotoradarowych  określone w miesięcznych harmonogramach;

       3)zmianie może ulec planowana  ilość sesji fotoradarowych. Zamawiający dopuszcza w ramach  zawartej umowy zwiększenie planowanej ilości nie więcej niż 20%;

       4)zmianie może ulec podwykonawca bądż może zostać wprowadzony nowy podwykonawca -na  wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, nowy podwykonawca musi spełnić określone warunki  dla pierwotnie wybranego podwykonawcy;

       5) zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT(wartość netto pozostaje bez zmian).

      IV.4)INFORMACJE  ADMINISTRACYJNE
     
      IV.4.1)Adres strony internetowej , na której jest dostępna  specyfikacja istotnych warunków zamówienia :www.golina.pl

      Specyfikację istotnych warunków zamówienia  można uzyskać pod adresem :Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina.                                                                                                                                                     

        IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
        data 05.11.2012r. do godz. 10.30, miejsce :Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, pokój nr 11 sekretariat  

       IV.4.5) Termin związania oferty: okres : 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert.)

     
.     IV.4.17)Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia ,w przypadku  nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa  Europejskiego Porozumienia o Wolnym  Handlu (EFTA), które miały być orzyznane  na sfinansowanie całości lub części  zamówienia: nie
      

     
SIWZ   

Projekt umowy

Specyfikacja techniczna

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

Golina, dn. 30.10.2012r.

Dotyczy: przetargu pn.  DZIERŻAWA SYSTEMU DO OŚMIU SESJI POMIARU PRĘDKOŚCI  POJAZDÓW W RUCHU LĄDOWYM (FOTORADAR) Z WYPOSAŻENIEM ORAZ SAMOCHODEM DO JEGO TRANSPORTU, KOMPUTERÓW Z OPROGRAMOWANIEM DO OBRÓBKI  ZDJĘCIOWO-MANDATOWEJ, DRUKARKI LASEROWEJ, DRUKARKI IGŁOWEJ ORAZ  ZAPEWNIENIA OBSŁUGI TECHNICZNO SERWISOWEJ    

 
Nr ZP271/12/2012

Odpowiedzi na zapytania znajdują się w poniższym załączniku Nr 1

Załącznik Nr 1