OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr ZP271/11/2012

Ogłoszenie z dnia 2012-10-19
Golina: Przygotowanie i realizację zajęć pozalekcyjnych oraz dostawę pomocy dydaktycznych w zakresie Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w czterech szkołach podstawowych w Gminie Golina, w ramach projektu systemowego pn. „Równe szanse na starcie"
Numer ogłoszenia: 409176 - 2012; data zamieszczenia: 19.10.2012 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
ZP271-11-2012
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Golinie , ul. Nowa 1, 62-590 Golina, woj. wielkopolskie, tel. 063 2418095 w. 50, 51, faks 063 2418095.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.golina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie i realizację zajęć pozalekcyjnych oraz dostawę pomocy dydaktycznych w zakresie Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w czterech szkołach podstawowych w Gminie Golina, w ramach projektu systemowego pn. „Równe szanse na starcie"
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych oraz dostawa pomocy dydaktycznych w zakresie Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w czterech szkołach podstawowych w Gminie Golina,  w ramach projektu systemowego pn. „Równe szanse na starcie". Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opis przedmiotu zamówienia:
Każda grupa będzie miała zajęcia raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny z uwzględnieniem podziału czasu trwania godziny zajęć na:
Zajęcia, których jedna godzina jest godziną lekcyjną (45min.):
-    Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
-    Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
-    Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych.

Zajęcia, których jedna godzina jest godziną zegarową (60min.):
-    Zajęcia logopedyczne.
-    Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne.
-    Gimnastyka korekcyjna.

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po zatwierdzeniu planu pracy szkół na rok szkolny 2012/2013, nie później jednak niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Harmonogram zajęć wyznaczony przez Zamawiającego nie będzie podlegał negocjacjom. Zajęcia będą odbywały się na terenie szkół podstawowych w Gminie. Bazę lokalową zapewnia Zamawiający.
Łączna ilość zajęć we wszystkich szkołach wynosi 2190 godzin z następującym podziałem na szkoły:
Szkoła Podstawowa w Golinie zajęcia dla dzieci z klas 1-3 (960 godzin):
1.    Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu 1 gr. x 30h.
2.    Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 1 gr. x 30h.
3.    Zajęcia logopedyczne 20 gr. x 30h = 600h
4.    Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne 2 gr. x 30h = 60h
5.    Gimnastyka korekcyjna 8 gr. x 30h = 240h
Szkoła Podstawowa w Kawnicach zajęcia dla dzieci z klas 1-3 (540 godzin):
1.    Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu 5 gr. x 30h = 150h.
2.    Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 2 gr. x 30h = 60h.
3.    Zajęcia logopedyczne 4 gr. x 30h = 120h.
4.    Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne 2 gr. x 30h = 60h.
5.    Gimnastyka korekcyjna 2 gr. x 30h = 60h.
6.    Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych 3 gr. x 30h = 90h.
Szkoła Podstawowa w Przyjmie zajęcia dla dzieci z klas 1-3 (300 godzin):
1.    Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu 2 gr. x 30h = 60h.
2.    Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 1 gr. x 30h.
3.    Zajęcia logopedyczne 3 gr. x 30h = 90h.
4.    Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne 1 gr. x 30h.
5.    Gimnastyka korekcyjna 1 gr. x 30h.
6.    Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych 2 gr. x 30h = 60h.
Szkoła Podstawowa w Radolinie zajęcia dla dzieci z klas 1-3 (390 godzin):
1.    Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu 1 gr. x 30h.
2.    Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 1 gr. x 30h.
3.    Zajęcia logopedyczne 6 gr. x 30h = 180h.
4.    Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne 1 gr. x 30h.
5.    Gimnastyka korekcyjna 3 gr. x 30h = 90h.
6.    Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych 1 gr. x 30h.
Wykonawca będzie miał obowiązek:
-    przygotowanie programu zajęć i przeprowadzenia zajęć zgodnie programem nauczania, uwzględniającym indywidualizację pracy z uczniem,
-    przeprowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego,
-    zapewnienia kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje wymagane od nauczycieli do prowadzenia zajęć w szkole podstawowej w klasach I-III,
-    prowadzenia dzienników zajęć,
-    prowadzenia imiennych list obecności,
-    przeprowadzenie indywidualnych pisemnych ocen uczestników,
-    pisemnego informowania Zamawiającego o przerwaniu lub zakończeniu zajęć przez uczestnika,
-    oznaczenia dokumentacji projektu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów współfinansowanych ze środków EFS.

Zamawiający wymaga dostarczenia przez wykonawcę pomocy dydaktycznych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji powyższych zajęć edukacyjnych. Zasady realizacji dostawy oraz terminy określa szczegółowo projekt umowy, natomiast wykaz zawierający opis pomocy dydaktycznych zawiera formularz oferty.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

KOD CPV: 80.00.00.00-4 - usługi edukacyjne i szkoleniowe
KOD CPV: 39.16.21.00-6 - pomoce dydaktyczne

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: do dnia 30.06.2013r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 100,00 zł (pięć tysięcy sto złotych).
1.    Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert,
2.    Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a)    pieniądzu,
b)    poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c)    gwarancjach ubezpieczeniowych,
d)    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2  ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2007r. Nr 42, poz.275 z późn. zm.), w terminie do dnia 31.10.2012 r.,
z tym, że:
- wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Konin O/Golina, nr 79 8530 0000 0700 0619 2000 0224
- wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale.
Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.
3.    Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli  wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek  Zamawiającego.
4.    Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.    Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego  wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
6.    Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7.    Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
8.    Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
9.    Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 )    odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
a)    nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
b)    zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia warunku, o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Spełnia warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością niniejszemu zamówieniu, tj.: zamówienie o wartości min. 150 tys. zł netto, które obejmowało usługi edukacyjne dla dzieci z klas I-III Szkół Podstawowych oraz dostawy materiałów biurowych/dydaktycznych, które realizowane było w min. 4 Szkołach Podstawowych.
Wykaz wykonanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te zamówienia zostały wykonane (sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 SIWZ).

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dysponuje min. jedną osobą posiadającą doświadczenie w realizacji (koordynowaniu - kadra zarządzająca) co najmniej trzech projektów w ramach działania 9.1.2 POKL o wartości każdy min. 150 tys. zł brutto.
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmiany kadry (koordynatora projekty) na etapie realizacji zamówienia. Jednocześnie zamawiający dopuszcza możliwość wskazania w ofercie (załączniku nr 5) dodatkowej osoby rezerwowej, która będzie wykonywać czynności w zastępstwie wskazanej osoby.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 SIWZ).

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków w postępowaniu.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

o    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
o    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
o    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
o    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
o    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

o    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
o    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

o    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

o    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)     Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 SIWZ).
2)    Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy umocowanie takie nie wynika ze złożonego odpisu z właściwego rejestru).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
c
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie

Kryteria                                        Znaczenie
1.    CENA                                        50 %
2.    Ilość szkół, w których wykonawca prowadził zajęcia z indywidualizacji     30 %
3.    Posiadanie akredytacji                                20 %

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golina.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Golina Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, pokój 3.3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2012 godzina 8:45, miejsce: Gmina Golina/Urząd Miejski w Golinie, il. Nowa 1,pokój nr 11 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

Projekt umowy

Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1

Oświadczenie z art. 22 -Załącznik Nr 2

Oświadczenie z art. 24 - Załącznik Nr 3

Wykaz zamówień - Załącznik Nr 4

Wykaz osób - Załącznik Nr 5

Doświadczenie - Załącznik Nr 6

Oświadczenie - Załącznik Nr 7