OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr ZP271/06/2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr ZP271/06/2012
Golina: „Rewaloryzacja Placu Kazimierza Wielkiego celem poprawy wizerunku Goliny".
Numer ogłoszenia: 328082 - 2012

data zamieszczenia: 03.09.2012 rok

ZP271/O6/2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1 NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina,  
woj. wielkopolskie, tel. 063 241 80 95, faks 063 241 80 95.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.golina.pl

I. 2 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Rewaloryzacja Placu Kazimierza Wielkiego celem poprawy wizerunku Goliny".
II.1.2 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rewaloryzacja Placu Kazimierza Wielkiego  polegająca na nasadzeniu drzew, krzewów i kwiatów, wymiana elementów małej architektury  takich jak: ławki, kosze, a także urządzenie ciągów pieszych oraz wymiana krawężników i kostki brukowej.
Szczegółowy opis robót znajduje się  w ogólnej charakterystyce robót, dokumentacji i przedmiarze robót. Zadanie to należy wykonać w roku 2012 w wysokości 30% wartości całkowitej, pozostała część  w roku 2013 .
II.1.4 Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp. Zamówienia uzupełniające będą mogły zostać udzielone jeżeli: 1) polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień
co zamówienie podstawowe. 2) zamówienia uzupełniające są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. 3) wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy
20 % wartości zamówienia podstawowego, 4) zostaną udzielone w okresie 3 lat
od udzielenia zamówienia podstawowego.

II.1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
45233140-2 roboty  drogowe
03451300-9 krzewy
77211600-8 sadzenie drzew
II.1.6 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2 CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres 10 miesięcy od podpisania umowy.
Na wykonanie roboty Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji, licząc od daty końcowego  odbioru robót.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1 WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium  w wysokości  3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

III.2 ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.

III.3 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnia warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.

III.3.2 Wiedza i doświadczenie
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
    Spełnia warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwa zamówienia, których przedmiotem była przebudowa/budowa, odpowiadająca swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

III.3.3 Potencjał techniczny
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie dysponowania potencjałem technicznym wykonawca wykaże,
że dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania zadania poprzez złożenie oświadczenia.

III.3.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) Kierownik Budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,
b) pozostałe osoby - operatorzy maszyn budowlanych, pracownicy wykwalifikowani, kierowcy itp. Posiadających odpowiednie uprawnienia oraz przeszkolenie w zakresie bhp.

 III.3.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: posiada ważne
i opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 PLN.

III.4 INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o opuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. III.4.2.
III.4.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1 dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


       III.4.3.2 Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

III.6 INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt. III.4 albo w pkt. III.5
Wykonawca ponadto przekłada:
1) Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 SIWZ).
2) Kosztorys ofertowy sporządzony  w oparciu o przedmiar robót Zamawiającego, który stanowi załącznik - zgodny w zakresie przedmiotu robót oraz obmiarów podanych
w przedmiarze robót. Kosztorys musi zawierać dane wyjściowe do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, zastosowane narzuty m.in. koszty pośrednie i zysk, ceny materiału i sprzętu) oraz zestawienie RMS. Jeżeli w wyniku dokonanej przez siebie analizy wynikającej
z opracowanej dokumentacji technicznej, wizji lokalnej na placu przyszłej budowy, obliczenia ilości robót uzna je za niewłaściwe, to zmiany ilości robót Wykonawca może dochodzić w ramach procedury pytań, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. Wycenione winny być wszystkie elementy. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego dokonywania zmian w przekazanym przedmiarze robót (np. dopisywania pozycji, zmiany ilości robót itp.).
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy umocowanie takie nie wynika ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2 KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1 Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2 Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3 ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1 Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można także uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, pokój nr 3.4.

IV.4.4 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  19.09.2012rok, godzina 10,00 miejsce: Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, pokój
nr 11 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30(od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16 Informacje dodatkowe w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: PROW 2007-2013

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
*  Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
*  Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
*  Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 24 ust 1 ustawy Pzp
*  Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych
*  Załącznik nr 5 - Wykaz osób/Informacja na temat kwalifikacji
*  Załącznik Nr 6 - Oświadczenie dot. wymaganych uprawnień
* Załącznik Nr 7 - Oświadczenie dot. likwidacji/upadłości
Projekt umowy
Przedmiar robót drogowych
* Przedmiar małej architektury i zieleni
*   Dokumentacja techniczna

  ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

                                                                                                                                                                                                                            Golina, dnia 12.09.2012r.

ZP271/06/2012


Dot. przetargu na „Rewaloryzację Placu Kazimierza Wielkiego celem poprawy wizerunku Goliny"

Odpowiedzi i wyjaśnienia do zapytań z dnia 06.09.2012 dotyczące ogłoszenia o zamówieniu Nr ZP271/06/2012:


1.    W projekcie rewaloryzacji i rewitalizacji Placu Kazimierza Wielkiego w Golinie w pkt. 7. Dane techniczne projektu nasadzeń, Prace wstępne występuje następujący opis: Wymiana ziemi rodzimej na urodzajną na całej obsadzanej powierzchni (warstwa o grubości 20cm) tymczasem w załączonym do projektu przedmiarze prac pozycje 3 i 4 widnieje 268m3 ziemi do zdjęcia i rozścielenia, a w przedmiarze prac załączonym do dokumentów w tych samych punktach widnieje obmiar 134m3
Odpowiedź.
     W opisie  winno być (warstwa o grubości 10 cm)
     W poz. 3 i 4 przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem  tj po 134m3.

  2.Czy w pozycji 11 przedmiaru prac wykonanie trawników należy skalkulować
     wymianę gruntu rodzimego na ziemię urodzajną zgodnie z opisem Projektu
     rewaloryzacji i rewitalizacji, zakładanie trawników

  Odpowiedź
   Wymianę gruntu rodzimego na ziemię urodzajną przewidziano w poz. 3 i 4

3    Inwestor nie załączył do dokumentacji specyfikacji technicznych    dotyczących wykonania robót z branży drogowej, a które są wymienione w    podstawie do wyceny przedmiaru robót.
Odpowiedź
Specyfikacja techniczna została zamieszczona na stronie BIP Golina

4. W związku z brakiem możliwości porównania obmiarów prac przedmiaru ze specyfikacją, bądź projektem branży drogowej wycena zostanie zrobiona ściśle wg załączonych przedmiarów prac.
  Odpowiedź.
 Wycenę dokonać zgodnie wg  załączonego przedmiaru prac

5. Biorąc pod uwagę łączną powierzchnię dla etapu I i etapu II robót wynikającą z przedmiaru prac, a zestawienie powierzchni z Opisu do planu zagospodarowania wynikają rozbieżności:
Nawierzchnie bitumiczne w zestawieniu 560m2, w przedmiarze brak   
Nawierzchnie chodników w zestawieniu 550m2, w przedmiarze prac łącznie dla etapu I i II 784,9m2
Trawniki w zestawieniu 580m2,  w przedmiarze prac łącznie dla etapu I i II 1880m2
Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki w zestawieniu 562,5m2 w przedmiarze prac łącznie dla etapu I i II 820,5m2

Odpowiedź. W ogłoszeniu o zamówieniu Nr ZP271/06/2012 nawierzchni
       bitumicznych nie przewidziano .
       Natomiast w ogłoszeniu o zamówieniu Nr ZP271/07/2012 przewidziano
       nawierzchnię bitumiczną zgodnie z przedmiarem  w ilości 753,2m ²

      Nawierzchnię chodników przyjąć zgodnie z przedmiarem :
      ogłoszenie o zamówieniu  Nr ZP271/06/2012  w ilości 271,50 m²
      ogłoszeniu o zamówieniu Nr ZP271/07/2012 w ilości
                                                             513,4 + 513,4 = 1026,8m ²

      Trawniki przyjąć zgodnie z przedmiarem;
      ogłoszenie o zamówieniu  Nr ZP271/06/2012 w ilości 990,00 m²
      ogłoszenie o zamówieniu Nr ZP271/07/2012 w ilości  890,00 m²

      Nawierzchnię miejsc postojowych z kostki zgodnie z przedmiarem:
      ogłoszenie o zamówieniu  Nr ZP271/06/2012  w ilości 562,50 m²
      ogłoszenie o zamówieniu Nr ZP271/07/2012 w ilości  258,00 m²

6. Czy drzewa należy wykarczować, czy można ściąć i pnie sfrezować
Odpowiedź
    Pnie należy wykarczować. Dopuszcza się frezowanie pni na powierzchniach pod   trawniki.

7. Czy Inwestor pozwoli na rozbicie prac kosztorysowych na część drogową i małej architektury dla której należy zastosować stawkę podatku VAT 23% i część związaną z zielenią (skwer wokół pomników od poz. 1 do poz.12) dla której można zastosować stawkę podatku VAT 8%.

Odpowiedź  
Inwestor dopuszcza zastosowanie odpowiedniej stawki VAT w rozbiciu dla robót:
    - drogowych
    - małej architektury
    - zakładanie terenów zieleni  


                                                                                                                                                                                                                 Golina, dnia 12.09.2012r.

ZP271/06/2012   Dot. przetargu na „Rewaloryzację Placu Kazimierza Wielkiego celem poprawy wizerunku Goliny"

Odpowiedzi i wyjaśnienia do zapytań z dnia 11.09.2012 dotyczące ogłoszenia o zamówieniu Nr ZP271/06/2012:1. W przedmiarze prac należy wycenić zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej natomiast nie ma pozycji dotyczącej wywozu tej ziemi. Proszę o określenie na jaką odległość należy wywieść zdjęty grunt, czy to ma być składowisko odpadów komunalnych, czy  inne miejsce składowania wskazane przez Inwestora.
Odpowiedź;
Zdjęty grunt zostanie zagospodarowany na terenie gminy - składować należy w miejscu wskazanym przez Inwestora w odległości do 5 km

2. W przedmiarze prac ujęto pozycje dotyczące karczowania drzew, wykopania krzewów, nie ma pozycji dotyczącej utylizacji i wywozu
Odpowiedź
Pnie i konary (drewno opałowe) oraz krzewy i drobne gałęzie po rozdrobnieniu należy składować w miejscu wskazanym przez Inwestora na terenie Goliny.

3. Do rozbiórki przyjęto: 320m obrzeży, krawężników wraz z ławą betonową i oporem oraz 352m2 chodnika wraz  z podbudową, natomiast gruzu do wywiezienia są 4,03m3, co z pozostałym materiałem z rozbiórki.
Odpowiedź
Pozostały materiał należy składować w miejscu wskazanym przez Inwestora na terenie Goliny.


4. Czy na terenie objętym nawodnieniem  istnieje przyłącze wodociągowe, czy jest zamontowany wodomierz. Zamawiający zaprojektował zasilanie do systemu nawodnienia o napięciu prądu 220 czy 24V, z szafy sterowniczej czy za pomocą sterownika
Odpowiedź
Na terenie objętym nawodnieniem istnieje przyłącze wodociągowe, Przy wycenie nawodnienia należy uwzględnić gotową  studnię wodomierzową z wodomierzem Ø 32 oraz kompletem zaworów.
Do wyceny nawodnienia należy przyjąć system ze sterownikiem zasilanym prądem o napięciu 220V umieszczonym w zamykanej szafce dającym impuls na
na elektrozawory prądem o napięciu bezpiecznym.

Uzupełnienie dokumentacji technicznej znajduje się w poniższym linku:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA - UZUPEŁNIENIE