OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr ZP271-02-2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr ZP271-02-2012
Golina: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowościach Chrusty, Lubiecz, Adamów, Barbarka, Myślibórz oraz Spławie w gminie Golina
Numer ogłoszenia: 15816 - 2012;
data zamieszczenia: 17.01.2012 rok

ZP271-02-2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1 NAZWA I ADRES: Gmina Golina, Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina,  woj. wielkopolskie, tel. 063 241 80 95, faks 063 241 80 95.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.golina.pl

I. 2 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowościach Chrusty, Lubiecz, Adamów, Barbarka, Myślibórz oraz Spławie w gminie Golina"
II.1.2 Rodzaj zamówienia: usługi.II.1.3 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

I. Przedmiotem opracowania jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nazwie: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów
w miejscowościach Chrusty, Lubiecz, Adamów, Barbarka, Myślibórz oraz Spławie w gminie Golina". Według procedury i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zwanej dalej ustawą.

II. Dane podstawowe.

Podstawa opracowania:
- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U.
Nr 80, poz.717 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 sierpnia 2003r.(Dz. U.
Nr 164, poz.1587),
- uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr XIII/44/2011 z dnia 05.09.2011r. w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania dla wybranych terenów
w miejscowościach Chrusty, Lubiecz, Adamów, Barbarka, Myślibórz, Spławie w gminie Golina.
 
III. Granice i obszar opracowania.

Granice obszaru opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
są określone na mapach stanowiących załączniki  do w/w uchwały i stanowią łączną powierzchnię 904,20 ha, w tym miejscowości:
- Adamów 111,7 ha
-Myślibórz 308,5 ha
- Chrusty 100,7 ha
- Lubiecz 140,0 ha
- Spławie 243,3 ha.

IV. Zakres opracowania.

Analiza i ocena stanu istniejącego (część graficzna i część tekstowa)
1.Analiza wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2.Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania.
3. Sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Prognoza powinna uwzględniać:
- prognozę wpływu ustaleń planu na dochody własne i wydatki gminy, w tym wpływ
z podatku od nieruchomości i inne dochody związane z obrotem nieruchomościami gminy oraz na opłaty i odszkodowania, o których mowa w art.36 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,
- prognozę wpływu ustaleń planu na wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
- wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań planu, wynikające
z uwzględnieniem skutków finansowych.
4. Przedłożenie projektu miejscowego planu Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
do zaopiniowania oraz wprowadzenie ewentualnych zmian.
5. Uzyskanie opinii i uzgodnień projektu planu.
6. Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień.
7. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu i przeprowadzenie dyskusji publicznej
nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.
8. Zakończenie składania uwag do projektu planu.
9. Przygotowanie propozycji rozstrzygnięcia uwag złożonych do projektu planu.
10. Rozpatrzenie uwag przez Burmistrza Goliny.
11.Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z rozpatrzenia uwag na etapie wyłożenia do publicznego wglądu.
12. Powtórzenie procedury w niezbędnym zakresie.
13. Przedstawienie projektu planu do uchwalenia.
14. Skompletowanie dokumentacji prac planistycznych.
15.Przygotowanie projektu planu z dokumentacją prac planistycznych do przedstawienia Wojewodzie Wielkopolskiemu.
16. Zakończenie następuje po pozytywnej ocenie przez wojewodę uchwały wraz
z załącznikami i dokumentacją planistyczną w zakresie zgodności z przepisami prawa.

V. Obowiązki Wykonawcy obejmują:

W ramach realizacji zlecenia Wykonawca zapewnia:
1. Przygotowanie ogłoszenia oraz obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu oraz przygotowanie propozycji rozstrzygnięcia wniosków złożonych
do wyżej wymienionego planu.
2. Ewentualne powtórzenie części procedury w niezbędnym zakresie.
3. Przygotowanie pism wraz z projektem planu do opiniowania i uzgodnień z właściwymi organami; obejmuje to edycję zawiadomień, zaadresowanie kopert i potwierdzeń odbioru
z powielaniem projektów planów w niezbędnej ilości egzemplarzy.
4. Przygotowanie ogłoszeń i obwieszczeń o terminie wyłożenia projektu planu
do publicznego wglądu.
5. Obsługa wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu (wymagany udział głównego projektanta planu - urbanisty minimum 1 dzień w tygodniu przez 6 godzin).
6. Zorganizowanie w okresie wyłożenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami i sporządzenie protokółu z przeprowadzenia dyskusji.
7. Przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej wraz z listą nieuwzględnionych uwag
z propozycją uzasadnień ich rozstrzygnięcia w czasie gwarantującym Burmistrzowi Gminy Golina ich rozpatrzenie z zachowaniem ustawowego terminu,
8. Przygotowanie ostatecznej wersji projektu uchwały do uchwalenia.
Ponadto główny projektant planu - urbanista zobowiązany jest do udziału i prezentacji
(w zależności od potrzeb):
- Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej,
- na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Golinie,
- na sesji Rady Miejskiej w Golinie dotyczącej uchwalenia projektu planu,
- w uzgodnieniach i innych czynnościach procedury planistycznej.
Wykonawca odpowiada za prawidłowość i zgodność z prawem procedury planistycznej.


VI. Forma ostateczna.

Projekt planu powinien obejmować:
a) rysunek planu na CD w formacie DWG.
b) projekt ustaleń planu w formie uchwały Rady Miejskiej w Golinie w  pełnej problematyce,
c) prognozę skutków finansowych uchwalenia planu,
d) rysunek planu w grafice barwnej w skali 1 : 2000, w czytelnej grafice umożliwiającej identyfikację własności,
e) załączniki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r.
w sprawie wymaganego zakresu projektu m.p.z.p.
Projekt planu oraz prognoza winny być sporządzone oraz zawierać elementy określone
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych przepisach prawa.
Całość tekstu i tabel należy załączyć w formie elektronicznej w formacie Microsoft Word.
W formie wydruku dla każdego planu należy przedstawić:
- rysunek planu
3 egz. W grafice barwnej w skali 1 : 1000.

VII. Materiały projektowe dostarczane przez Zamawiającego

- Uchwała uchwałę Rady Miejskiej w Golinie Nr XIII/44/2011 z dnia 05.09.2011r. w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania dla wybranych terenów
w miejscowościach Chrusty, Lubiecz,  Adamów, Barbarka, Myślibórz, Spławie w gminie Golina.
- Obowiązujące na terenach opracowania miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golina.
- Mapy geodezyjne.
- Ekofizjografia.
- Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
II.1.4 Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego                    
i zagospodarowania terenu,
71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego.
II.1.6 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2 CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres
w miesiącach: 20 miesięcy od daty zawarcia umowy.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1 WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
III.2 ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.

III.3 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnia warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.

III.3.2 Wiedza i doświadczenie
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
    Spełnia warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jeden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o powierzchni nie mniejszej niż 700 ha związany z problematyką elektrowni wiatrowych sporządzony w trybie ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), który został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie.

III.3.3 Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie uznany za spełniony przez Wykonawcę jeżeli wykaże, że dysponuje, w okresie przewidzianym na realizację zamówienia, osobą tj. głównym projektantem planu - urbanistą.

III.4 INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie - Załącznik Nr 3;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. III.4.2.

III.4.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1 dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


       III.4.3.2 Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

III.6 INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt. III.4 albo w pkt. III.5
Wykonawca ponadto przekłada:
1)    Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 SIWZ).
2)    Dane dotyczące podwykonawców - Załącznik Nr 8
3)    Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy umocowanie takie nie wynika ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2 KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1 Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2 Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3 ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy pod warunkiem wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:
3.1 konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub w okolicznościach Siły Wyższej, 3.2 Zmiany
są konieczne w związku ze zmianami przepisów prawa. 3.3 Zmiany są korzystne
dla Zamawiającego. 3.4 Gdy rozpatrzenie sprawy zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia przez inny organ. 3.5 Gdy zaistnieje konieczność ponownego uzgadniania i opiniowania projektu planu oraz ponownego wyłożenia do publicznego wglądu.

IV.4 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1 Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można także uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina.

IV.4.4 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  31.01.2012 rok, godzina 10,00 miejsce: Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, pokój
nr 11 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

UCHWAŁA Rady Miejskiej w Golinie z dnia 05.09.2011r wraz z załącznikami.

 

 WYJAŚNIENIA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 19.01.2012r.

                                    Golina dnia 19.01.2012r.
                        do wszystkich Wykonawców postępowaniadotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Chrusty, Lubiecz, Adamów, Barbarka, Myślibórz oraz Spławie w gminie Golina
Gmina Golina jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego.

 Pytanie 1
Prosimy o podanie skali map geodezyjnych ( oraz ich formę ) przeznaczonych do sporządzenia w/w planu, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego.
Odpowiedź
Zamawiający przekaże mapy ewidencyjne w skali 1:2000 w formacie DWG na płycie CD.


Pytanie 2
Czy Zamawiający dostarczy prognozę oddziaływania na środowisko do w/w planu będącego przedmiotem zamówienia?


Odpowiedź
Tak


Pytanie 3
Czy Zamawiający dostarczy ekofizjografię do w/w planu?


Odpowiedź
Odpowiedz na to pytanie znajduje się w części V rozdział VII SiWZ


Pytanie 4
Czy całość powierzchni opracowania m.p.z.p. jest przewidziana pod lokalizację elektrowni wiatrowych?


Odpowiedź
Tak