„Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w roku szkolnym 2012/2013”

Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Golinie ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w roku szkolnym 2012/2013”


Numer ogłoszenia: 255436 - 2012; data zamieszczenia: 17.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

I.    ZAMAWIAJĄCY:
NAZWA I ADRES:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół , ul. Wolności 20, 62-590 Golina, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 249 36 27, faks 0-63 249 36 27.


II.    OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w roku szkolnym 2012/2013.
2.    Rodzaj zamówienia: usługi.
3.    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1)    Przedmiotem zamówienia są usługi przewozowe dzieci do szkół na terenie gminy Golina w roku szkolnym 2012/2013, tj.: Gimnazjum w Golinie, Szkoły Podstawowej w Golinie, Szkoły Podstawowej w Kawnicach, Szkoły Podstawowej w Przyjmie, Szkoły Podstawowej w Radolinie.
2)    Dowóz/odwóz uczniów będzie realizowany na następujących trasach:
a)    Trasa I: Głodowo - Gimnazjum Golina (dowóz i rozwóz łączony z SP Przyjma) (19,0 km) Głodowo Pętla - Głodowo - Głodowo Pętla (2,5 km przejazd drogą gruntową) - Brzeźniak Sklep - Brzeźniak Lasek - Brzeźniak Skrz. - Brzeźniak II - Przyjma Kolonia - Przyjma (przy szkole podst.) - Lubiecz Skrz. - Przyjma Sklep - Przyjma II - Przyjma I - Adamów - Gimnazjum Golina;
b)    Trasa II: Sługocinek - Gimnazjum Golina (rozwóz możliwość połączenia z rozwozem ze SP Radolina) (15 km) Sługocinek Skrz. - Sługocinek Wieś - Sługocinek Krzyż - Radolina - Bobrowo - Myślibórz - Piotrowo - Radolina Skrz. - Chrusty - Barbarka - Barbarka Skrz. - Zalesie Wieś Krzyż - Zalesie Skrz. Spławie Wieś - Gimnazjum Golina;
c)    Trasa III: Węglew Piekarnia - Gimnazjum Golina (20,1 km) Węglew Piekarnia - Węglewskie Holendry - Węglew Wieś - Kawnice - Kolno Pętla - Kolno - Kolno Tartak - Kawnice Kolonia - Gimnazjum Golina (Kolno Pętla - Kolno 2 km przejazd drogą gruntową);
d)    Trasa IV: Kraśnica - Gimnazjum Golina (15,6 km) Kraśnica Wieś - Kraśnica - Węglew - Rosocha Krzyż - Rosocha I - Rosocha Skrz. - Kawnice Tory - Kawnice - Golina Kolonia Pole Golfowe - Golina Kolonia Wieś - Golina Kolonia Tory - Golina Kolonia Lasek - Gimnazjum Golina (Golina Kolonia Pole Golfowe - Golina Kolonia przy torach kolejowych 2,3 km przejazd drogą gruntową);
e)    Trasa V: Spławie Kolonia - SP Golina (11,5 km) Spławie Kolonia - Wilczna - Zalesie Wieś Krzyż - Zalesie I - Spławie Wieś - Spławie Wieś I - Adamów Remiza - SP Golina (Wilczna - Zalesie 1,1 km przejazd drogą gruntową);
f)    Trasa VI: Golina Kolonia - SP Golina (5 km) Golina Kolonia Pole Golfowe - Golina Kolonia Tory - Golina Kolonia Skrz. - Golina (koło stadionu) - SP Golina (Golina Kolonia Pole Golfowe - Golina Kolonia przy torach kolejowych 2,3 km przejazd drogą gruntową);
g)    Trasa VII: Kraśnica - SP Kawnice (8,0 km) Kraśnica Skrzy. - Kraśnica - Węglew Wieś - Węglewskie Holendry - Węglew Wieś - Kawnice Kolonia - Kawnice Szkoła;
h)    Trasa VIII: Rosocha - SP Kawnice (21,8 km) Rosocha Krzyż - Rosocha Skrz. - Głodowo - Głodowo Pętla - Głodowo - Kawnice Tory - Kolno Tartak - Kolno Pętla - Kolno - Kolno Tartak - Szkoła Kawnice (Kolno Pętla - Kolno - 2 km przejazd drogą gruntową).
Ustalone godziny oraz przebieg tras przyjazdów i odjazdów uczniów mogą ulec zmianie od dnia 01.09.2012 r. w zależności od rozkładu zajęć lekcyjnych w poszczególnych placówkach.
Szczegółowy wykaz tras oraz przewidywane godziny rozpoczęcia zajęć zawiera załącznik Nr 5 SIWZ.
3)    Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdego dnia roboczego, w wyjątkiem okresów wolnych od zajęć lekcyjnych, pięć sprawnych technicznie autobusów do dyspozycji Zamawiającego. Liczba miejsc siedzących przynajmniej w pięciu autobusach nie powinna być mniejsza niż 40 osób. Zamawiający zastrzega, iż nie ma obowiązku wykorzystania wszystkich autobusów jednocześnie. Będą one wykorzystane w zależności od potrzeb Zamawiającego. Potrzeby te zostaną wcześniej przedstawione Przewoźnikowi na piśmie.
4)    Maksymalna liczba dzieci i młodzieży uczestnicząca w przewozach wynosi 500 dzieci. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby przewożonych osób.
5)    Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w czasie przewozów organizuje i zapewnia Wykonawca.
6)    Przewozy rozliczane będą na podstawie podanej przez Wykonawcę ceny jednostkowej brutto i liczby kilometrów zgodnej z planem przewozów.
7)    Szacunkowa ilość przejechanych kilometrów do przejechania w ciągu roku szkolnego 2012/2013 wyniesie maksymalnie 86.688 km
8)    Rozliczenie będzie się odbywać w okresach miesięcznych na podstawie faktury VAT. Termin zapłaty należności za wykonaną usługę powinien wynieść co najmniej 21 dni od dnia otrzymania faktury.
9)    Dokładna liczba osób, godziny przewozu i odwozu oraz trasy przewozów i punkty przystankowe zostaną określone przewoźnikowi w terminie do 25.08.2012 r.
10)    Zamawiający finansuje przewóz dzieci od pierwszej do ostatniej miejscowości, zgodnie z trasami przejazdu autobusów. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu autobusów z bazy i do bazy Wykonawcy.
4.    Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
1)    Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2)    Zamawiający przewiduje, że ewentualne zamówienia uzupełniające nie przekroczą więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.
3)    Zamówienie uzupełniające może być spowodowane m.in.: wykonaniem kursów dodatkowych związanych np. z koniecznością dowożenia większej liczby osób, czy zmianą organizacji zajęć szkolnych oraz uruchomieniu tras/kursów nie wskazanych wcześniej w zamówieniu, wyjazdy uczniów na zawody/konkursy.
5.    Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.14.00.00-1.
6.    Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
7.    Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10, tj. od 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r.


III.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.    Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
2.    KRYTERIA OCENY OFERT
1)    Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2)    Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
3.    ZMIANA UMOWY. Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak; Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1)    Błędy pisarskie w treści umowy;
2)    Zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT;
3)    Zmiany związane z zaistnieniem siły wyższej, klęski żywiołowej, innych przyczyn niezależnych od stron umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.    INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
1.    Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golina.pl
2.    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: zeas_golina@wp.pl.
3.    Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2012 r. godzina 10:00, miejsce: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Golinie ul. Wolności 20, 62-590 Golina.
4.    Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).        Golina 17.07.2012 r.                      Anna Górzna                                             
                                                      /Kierownik ZEAS/

 

Do popbrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2  - oświadczenie

Załącznik nr 3 - wykaz pojazdów

Załącznik nr 4 - wzór umowy

Załącznik nr 5 - wykaz tras