Dostawa oleju opałowego dla placówek oświatowych gminy Golina - 427914 - 2012

Golina: Dostawa oleju opałowego dla placówek oświatowych gminy Golina
Numer ogłoszenia: 427914 - 2012; data zamieszczenia: 31.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół , ul. Wolności 20, 62-590 Golina, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 249 36 27, faks 0-63 249 36 27.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego dla placówek oświatowych gminy Golina.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.      Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych gminy Golina, w ilości szacunkowej 160 000 litrów, tj.:

2.      Wykaz jednostek oświatowych oraz ilość planowanych dostaw:

- Szkoła Podstawowa w Kawnicach - 50 000 litrów,

- Szkoła Podstawowa w Radolinie - 15 000 litrów,

- Gimnazjum w Golinie - 80 000 litrów,

- Przedszkole w Golinie - 15 000 litrów.

Pojemność zbiorników w poszczególnych jednostkach:

- Szkoła Podstawowa w Kawnicach - 7 000 litrów,

- Szkoła Podstawowa w Radolinie - 6 600 litrów,

- Gimnazjum w Golinie - 10 000 litrów,

- Przedszkole w Golinie - 8 000 litrów,

3.      Kod CPV: 09135100-5 - olej opałowy.

4.      4. Dostarczany olej opałowy musi odpowiadać następującym parametrom jakościowym wg PN-C-96024:L1 lub normom równoważnych, tj:

- gęstość w temperaturze 15°C - nie większa niż 0,860 Mg/m3

- lepkość kinematyczna w temp. 20°C - nie większa niż 6,0 mm2/s

- wartość opałowa - nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg

- temperatura zapłonu - nie mniejsza niż 56°C

- temperatura płynięcia - nie wyższa niż -20°C

- zawartość siarki - nie większa niż 0,20% (m/m)

- zawartość wody - nie większa niż 200 mg/kg

- zawartość stałych ciał obcych - nie większa niż 24 mg/Kg

- pozostałość po spaleniu - nie większa niż 0,01%

- barwa czerwona

5.      Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości kupowanego opału (w granicach 10%), w zależności od potrzeb wynikających z warunków atmosferycznych, lub zwiększenia /zmniejszenia zużycia z przyczyn technicznych.

6.      W związku za planowaną budową instalacji z gazem ziemnym, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy w przypadku podłączenia Szkoły Podstawowej w Kawnicach do sieci z gazem ziemnym.

7.      Realizacja dostaw przebiegać będzie etapowo stosownie do potrzeb Zamawiającego. Wielkość każdej dostawy zależeć będzie od jednostronnych dyspozycji Dyrektorów placówek oświatowych zgłaszanych telefonicznie, na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną.

8.      Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania oleju opałowego własnym transportem, na swój koszt i ryzyko w ciągu 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od zgłoszenia przez Dyrektora odpowiedniej placówki oświatowej, w ilościach określonych w zgłoszeniu, bezpośrednio pod wskazany adres.

9.      Dostawy odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

10.  Za termin dokonania dostawy uważany będzie dzień dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez pracownika Zamawiającego w zgłoszeniu i jego przyjęcia przez upoważnionego pracownika odpowiedniej placówki oświatowej.

11.  Odbioru dostawy opału dokona upoważniony pracownik danej placówki oświatowej do której dostawa była przeznaczona. Odbiór musi być potwierdzony pisemnie, odpowiednim dokumentem odbioru (protokół odbioru).

12.  Realizacja umowy będzie przebiegała etapowo, w miarę potrzeb ze strony Zamawiającego.

13.  Zamawiający wymaga gwarancji jakości na okres obowiązywania umowy.

14.  Termin płatności - 30 dni od dnia dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesja na obrót paliwami ciekłymi aktualną na czas obowiązywania umowy. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie w/w dokument składa każdy z Wykonawców
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie w/wym dokument składa każdy z Wykonawców. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą i potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Golinie ul. Wolności 20, 62-590 Golina tel./fax 063 249-36-27, emeil: zeas_golina@wp.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Golinie ul. Wolności 20, 62-590 Golina.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zamawiający

 Anna Górzna

/Kierownik /

 

SIWZ

Załącznik Nr 1- oferta

Załącznik Nr 2- oświadczenie art.22

Załącznik Nr 3- oświadczenie art.24

Załącznik Nr 4- umowa