Jesteś tutaj:   

2020

 
 
Uchwały Rady Miejskiej w Golinie podjęte w 2020 roku 
 

1. Uchwała nr XVIII/93/2020  Rady Miejskiej w Golinie z 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.  

 Załącznik nr 1

 Załącznik nr 2

 Załącznik nr 3

 Załącznik nr 4

 Załącznik nr 5

 Załącznik nr 6

2. Uchwała nr XVIII/94/2020  Rady Miejskiej w Golinie z 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.  

3. Uchwała nr XVIII/95/2020  Rady Miejskiej w Golinie z 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek nr 314/5 i 314/15 w obrębie nr 0009 Kawnice z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną.

4. Uchwała nr XVIII/96/2020  Rady Miejskiej w Golinie z 30 stycznia 2020 r. w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”.

5. Uchwała nr XVIII/97/2020  Rady Miejskiej w Golinie z 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi: Adamów, Kawnice, Myślibórz, Przyjma, Radolina, Spławie, Węglew.

 Załącznik nr 1

 Załącznik nr 2

 Załącznik nr 3

 Załącznik nr 4

 Załącznik nr 5

 Załącznik nr 6 

Załącznik nr 7

6. Uchwała nr XVIII/98/2020  Rady Miejskiej w Golinie z 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2020 rok.

Załącznik 

7. Uchwała nr XVIII/99/2020  Rady Miejskiej w Golinie z 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. 

8. Uchwała nr XIX/100/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 20 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

9. Uchwała nr XIX/101/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 20 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/35/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina.  

10. Uchwała nr XIX/102/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

11. Uchwała nr XIX/103/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 20 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania organu wykonawczego.  

Uzasadnienie
 
12. Uchwała nr XX/104/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 09 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Golina na rok 2020.
 
13. Uchwała nr XX/105/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 09 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy.
 
14. Uchwała nr XX/106/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 09 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/108/2016 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
15.Uchwała nr XX/107/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 09 marca 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Golina. 
 
 
16. Uchwała nr XX/108/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 09 marca 2020 r. w sprawie odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 
17. Uchwała nr XX/109/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 09 marca 2020 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 
18. Uchwała nr XX/110/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 09 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno– wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
 
19. Uchwała nr XX/111/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 09 marca 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 
20Uchwała nr XXI/112/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 08 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goliny.

21. Uchwała nr XXI/113/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 08 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

22. Uchwała nr XXI/114/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 08 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2020 - 2028.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

23. Uchwała nr XXI/115/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 08 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Miejskiej w Golinie zawierającego stanowisko dotyczące wykonania i sfinansowania zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3231P w miejscowości Kawnice Gmina Golina.