Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

                                                                           

 

UCHWAŁA  Nr 007.2.2017

 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 15 marca 2017 r.

 

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gmin uczestniczących w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

 

         Na podstawie art. 24 ust.1 w zw. z art. 3 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia   7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / j.t. Dz.U. 2015, Nr 139, ze zmianami / i art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym / tekst  jednolity  Dz. U. z 2015.1515 /   oraz § 12 pkt. 18 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, Zgromadzenie Związku, po rozpatrzeniu wniosku jednoosobowej spółki Związku -  Zakładu Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie z dnia  15 marca 2017 r.,  uchwala co następuje:

 

§1

 

1.  Zatwierdza się taryfy na  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  odprowadzenie ścieków na terenie gmin uczestniczących w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie  na okres od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. , w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

 

        2. Taryfy, o których mowa w ust. obowiązują na terenie gmin uczestniczących w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

§2

 

         Uchwała podlega ogłoszeniu przez Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie w miejscowej prasie.        

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§4

 

          Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą od dnia 1 maja 2017 r.

 

 

UZASADNIENIE

 

         Wnioskiem z dnia 15 lutego 2017 r. Zakład Usług Wodnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne  wystąpił z wnioskiem do Zgromadzenia  Związku Międzygminnego Wodociągów  i Kanalizacji w Koninie.

Taryfy sporządzone zostały w oparciu o zasady określone w przepisach ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków /Dz. U. 2006, Nr 127, poz.886/.

W załączonych taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie założono w okresie taryfowym  3% wzrost ceny wody (opłaty zmiennej, naliczanej od 1m3 dostarczonej wody)  oraz  3%  wzrost  ceny  ścieków.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyróżniono 6 taryfowych grup odbiorców usług przy czym cena 1m3 wody została ustalona jednolicie dla wszystkich odbiorców usług w wysokości 2,78 zł netto +  8% VAT, tj. 3,01 brutto.

Podstawę wyodrębnienia grup taryfowych stanowiły natomiast  zróżnicowane stawki opłaty abonamentowej.

Na opłatę abonamentową składają się koszty związane z odczytem wodomierzy, rozliczeniem usług wodociągowych oraz utrzymaniem w gotowości urządzeń wodociągowych. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych na odbiorcę usług oraz okres rozliczeniowy.

Kryterium zróżnicowania grup w zakresie opłat abonamentowych stanowiły ponadto zróżnicowane  koszty odczytu w odniesieniu do odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących   przeciętnych   norm  zużycia  wody  (brak  kosztów  odczytu).

Wysokość opłat abonamentowych nie uległa zmianie w stosunku do taryfy za wodę  obowiązującej w poprzednim okresie obowiązywania taryf.

 

       W  zakresie  zbiorowego  odprowadzania  ścieków  wyróżnione zostały 4  taryfowe grup odbiorców usług, przy czym  ich rozróżnienie jest zrealizowane w oparciu o wysokość  stawki  opłaty  abonamentowej  obowiązującej wyłącznie w grupach  S2 i S4, tj. w odniesieniu do odbiorców usług rozliczanych wyłącznie z tytułu usług w zakresie odprowadzania ścieków , bądź  odbiorców, do których Zakład dostarcza również wodę. Grupa S3 obejmuje odbiorców usług, od których ścieki odprowadzane są do obcych oczyszczalni , przy czym opłata jest skalkulowana na poziomie grupy S1

Cena 1m3 ścieków została ustalona jednolicie dla wszystkich grup odbiorców usług w wysokości 4,79 zł netto i 5,18 zł brutto. Wysokość opłat abonamentowych S2 i S4 nie uległa zmianie.

 

      Zakładany wzrost opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków  spowodowany głównie  jest:

 

-  wzrostem płac minimalnych od 1 stycznia 2017 r. (8,1%), a co za tym idzie wzrostem poziomu przychodów, niezbędnych dla zrównoważenia wzrostu uzasadnionych kosztów eksploatacji;

-   wzrostem kosztów energii elektrycznej, wynikającym z konieczności przeprowadzenia przetargu na energię elektryczną w warunkach wzrostu cen tej energii;

-   wzrostem opłat środowiskowych przewidzianych w projekcie nowego Prawa wodnego (przewidywany wzrost cen wody 15 - 17%.)

 -     zwiększonymi kosztami realizacji i modernizacji inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych,  wynikającymi z systematycznego wzrostu zakresu realizowanych wspólnie z gminami członkowskimi zadań inwestycyjnych;

  

-       wzrostem  opłat za czynności organów dozoru i kontroli ,

 

-       zakładanym poziomem  inflacji w okresie obowiązywania taryf  w przedziale 1,6 - 2,5%

 

       Zawarte w uchwale Zgromadzenia Związku opłaty za pobór 1 m3 wody kształtują się na poziomie przedłożonych kalkulacji przez Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie i zostają utrzymane na poziomie wysokości wskazanych przez Zakład.

                                                     

 

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH SPÓŁKA Z O.O. 

W  KONINIE

 

=====================================================================================

 

  

TARYFY  DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

I  ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 

 

OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE DZIAŁANIA  ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
 WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 
W  KONINIE

 

NA OKRES  OD DNIA   1  maja 2017 R.   DO DNIA  30 kwietnia 2018 R.

 

 

ZATWIERDZONE UCHWAŁĄ NR 007.2.2017  ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KONINIE  

z dnia 15 marca 2017r.

 

 

KONIN marzec  2017 r.

 

         Taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za dostarczoną przez Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie  w ramach działalności statutowej wodę  i odprowadzone ścieki, obowiązujących na terenie Gmin uczestniczących  w Związku Międzygminnym Wodociągów  i Kanalizacji w Koninie, tj.  Gmin: Chodów, Dobra, Golina, Grzegorzew,  Kłodawa,  Kawęczyn, Krzymów, Przedecz,  Rzgów, Stare Miasto, Turek oraz Wilczyn.

 

       Taryfy sporządzone zostały w oparciu o zasady określone w przepisach ustawy z dnia   7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328) oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r.  w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku  o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków /Dz. U. Nr 127, poz.886/.

 

2.       Rodzaje prowadzonej działalności.

         Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie prowadzi jako przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne w rozumieniu powołanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz jednoosobowa spółka Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie działalność  w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na podstawie zezwolenia – decyzji  Zarządu Związku z dnia 19 września 2002 r. Nr ZZ/Zw-1/02.

 

    Stosownie do wydanego zezwolenia przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest:

·         działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody

·         działalność polegająca na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

 

3.       Rodzaje i struktura taryf.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych oraz kanalizacyjnych (w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej) świadczonych przez Zakład Usług Wodnych Spółka w Koninie.

 

       Załączone do niniejszego wniosku taryfy są w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego zaopatrzenia ścieków taryfami niejednolitymi wieloczłonowymi.

          Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania Związku.

Niniejsze taryfy, w zależności od ich rodzaju i struktury, dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców zawierają:

  1)  cenę za m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody;

  2)  stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę:

a)  w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,

b)  w rozliczeniach z odbiorcami usług korzystającymi  z lokalu w budynkach  wielolokalowym,

c)  w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody;

  3)  cenę za m3 odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody;

  4)  stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę:

a)  w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, w stosowaną  do odbiorców usług rozliczanych wyłącznie za usługi odprowadzenia ścieków

 

 5)   stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług; do stawki opłaty dolicza się podatek VAT.

 

TARYFA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE DZIAŁANIA

ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

W KONINIE

 

na okres:  1 maja 2017 r.  -  30 kwietnia 2018 r.

 

Wysokość cen i opłat za dostarczoną wodę

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

cena/stawka w zł

Jednostka miary

netto

z  VAT

                                              2- miesięczny okres rozliczeniowy

 

 

 

W1

Odbiorcy rozliczani według wskazań wodomierza

 Ø15 ÷ Ø20

cena 1m³ dostarczonej wody

2,78

3,01

zł / m³

stawka opłaty abonamenrtowej

9,00

9,72

zł / odbiorca / 2 mc

W2

Odbiorcy rozliczani według wskazań wodomierza

 Ø25 ÷ Ø40

cena 1m³ dostarczonej wody

2,78

3,01

zł / m³

stawka opłaty abonamenrtowej

18,00

19,44

zł / odbiorca / 2 mc

W3

Odbiorcy rozliczani według wskazań wodomierza

Ø50 i więcej

cena 1m³ dostarczonej wody

2,78

3,01

zł / m³

stawka opłaty abonamenrtowej

28,00

30,24

zł / odbiorca / 2 mc

W 4

Odbiorcy rozliczani według podlicznika służącego opomiarowaniu wody bezpowrotnie zużytej

cena 1m³ dostarczonej wody

2,78

3,01

zł / m³

stawka opłaty abonamenrtowej

8,00

8,64

zł / odbiorca / 2 mc

W 5

Odbiorcy rozliczani według podlicznika w budynkach wielolokalowych

cena 1m³ dostarczonej wody

2,78

3,01

zł / m³

stawka opłaty abonamenrtowej

8,00

8,64

zł / odbiorca / 2 mc

W 6

Odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

cena 1m³ dostarczonej wody

2,78

3,01

zł / m³

stawka opłaty abonamenrtowej

8,00

8,64

zł / odbiorca / 2 mc

 

Woda pobierana na cele p/poż

cena 1m³ dostarczonej wody

2,78

3,01

zł / m³

Wysokość cen i opłat za odprowadzone ścieki

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

cena/stawka    w zł

Jednostka miary

netto

z  VAT

2- miesięczny okres rozliczeniowy 

S1

Odbiorcy odprowadzający ścieki

cena 1m³ odprowadzonych  ścieków

4,79

5,18

zł / m³

S2

Odbiorcy rozliczani tylko za usługi odprowadzania ścieków

cena 1m³ odprowadzonych  ścieków

4,79

5,18

zł / m³

stawka opłaty abonamenrtowej

9,00

9,72

zł / odbiorca / 2 mc

S3

Odbiorcy odprowadzający ścieki do obcych oczyszczalni oraz inni

cena 1m³ odprowadzonych  ścieków

4,79

5,18

zł / m³

S4

Odbiorcy rozliczani tylko za usługi odprowadzania ścieków do obcych oczyszczalni oraz inni

cena 1m³ odprowadzonych  ścieków

4,79

5,18

zł / m³

stawka opłaty abonamenrtowej

9,00

9,72

zł / odbiorca / 2 mc

P1

Opłata przyłączeniowa  -  przyłącze wodociągowe

60,00

64,80

 

P2

Opłata przyłączeniowa  -  przyłącze kanalizacji sanitarnej

60,00

64,80

 

Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ustala się jako sumę ceny za 1m³ wody  i ścieków pomnożonej przez ilość dostarczonej wody oraz opłaty abonamentowej

 

  

 W załączonych taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia  wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie założono  w okresie taryfowym  3% wzrost ceny wody (opłaty zmiennej, naliczanej od 1m3 dostarczonej wody)  oraz  3%  wzrost  ceny  ścieków.

     

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyróżniono 6 taryfowych grup odbiorców usług przy czym cena 1m3 wody została ustalona jednolicie dla wszystkich odbiorców usług w wysokości 2,78 zł netto +  8% VAT, tj. 3,01 brutto.

Podstawę wyodrębnienia grup taryfowych stanowiły natomiast  zróżnicowane stawki opłaty abonamentowej.

Na opłatę abonamentową składają się koszty związane z odczytem wodomierzy, rozliczeniem usług wodociągowych oraz utrzymaniem w gotowości urządzeń wodociągowych. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest   w złotych na odbiorcę usług oraz okres rozliczeniowy.

Kryterium zróżnicowania grup w zakresie opłat abonamentowych stanowiły ponadto zróżnicowane koszty odczytu w odniesieniu do odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących   przeciętnych   norm  zużycia  wody  (brak  kosztów  odczytu).

Wysokość opłat abonamentowych nie uległa zmianie w stosunku do taryfy za wodę obowiązującej
w poprzednim okresie obowiązywania taryf.

 

W  zakresie  zbiorowego  odprowadzania  ścieków  wyróżnione zostały 4  taryfowe grup odbiorców usług, przy czym  ich rozróżnienie jest zrealizowane w oparciu o wysokość  stawki  opłaty  abonamentowej  obowiązującej wyłącznie w grupach  S2 i S4, tj. w odniesieniu do odbiorców usług rozliczanych wyłącznie        z tytułu usług w zakresie odprowadzania ścieków , bądź  odbiorców, do których Zakład dostarcza również wodę. Grupa S3 obejmuje odbiorców usług, od których ścieki odprowadzane są do obcych oczyszczalni , przy czym opłata jest skalkulowana na poziomie grupy S1

Cena 1m3 ścieków została ustalona jednolicie dla wszystkich grup odbiorców usług w wysokości 4,79 zł netto i 5,18 zł brutto.

 

      Zakładany wzrost opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków  spowodowany głównie  jest:

 

wzrostem płac minimalnych od 1 stycznia 2017 r. (8,1%), a co za tym idzie wzrostem poziomu  przychodów,

    niezbędnych dla zrównoważenia wzrostu uzasadnionych kosztów eksploatacji;

-   wzrostem kosztów energii elektrycznej, wynikającym z konieczności przeprowadzenia przetargu na energię

    elektryczną w warunkach wzrostu cen tej energii;

-   wzrostem opłat środowiskowych przewidzianych w projekcie nowego Prawa wodnego (przewidywany

    wzrost cen wody 15 - 17%.)

-        zwiększonymi kosztami realizacji i modernizacji inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych,
wynikającymi z systematycznego wzrostu zakresu realizowanych wspólnie z gminami członkowskimi zadań inwestycyjnych;

 

-          wzrostem  opłat za czynności organów dozoru i kontroli ,

 

-          zakładanym poziomem  inflacji w okresie obowiązywania taryf  w przedziale 1,6 - 2,5%

 

            Mając na uwadze przytoczone okoliczności faktyczne oraz powołane przepisy prawne, wniosek niniejszy jest zasadny oraz konieczny.