Jesteś tutaj:   

2020

 
Zarządzenie Burmistrza Goliny nr 1/2020  z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego położonej w obrębie miasta Golina
 

Zarządzenie Burmistrza Goliny nr 2/2020 z dnia 16 stycznia  2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wspierania rodziny w gminie Golina w roku 2020.

Zarządzenie Burmistrza Goliny nr 3/2020 z dnia 16 stycznia  2020 r. w sprawie procedury ogłaszania naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zarządzenie Burmistrza Goliny nr 4/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Golina              

Zarządzenie Burmistrza Goliny nr 5/2020  z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej rady Gminy w Golinie II kadencja (2020-2022)

Zarządzenie Burmistrza Goliny nr 6/2020  z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych, zlecanych przez gminę Golina organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny nr 7/2020  z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola "Baśniowy Dworek" z Oddzialami Integracyjnymi w Golinie
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny nr 9/2020  z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie powolania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola "Baśniowy Dworek" z Oddzialami Integracyjnymi w Golinie
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 10/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Golina
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny nr 12/2020  z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola "Baśniowy Dworek" z Oddzialami Integracyjnymi w Golinie
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 5/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia przyjęć interesantów w Urzędzie Miejskim w Golinie w związku z ogłoszonym stanem epidemii (wewnętrzne)
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 23/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Golina
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 41/2020 z dnia 1 paździerika 2020 r.  sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do wydzierżawienia  na terenie gminy Golina i miasta Goliny Załącznik Nr 1
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 42/2020 z dnia 1 pażdziernika 2020 r. w sprawie wyznaczenia koorsynatora do spraw dostępnosci
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 18/2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miejskiego w Golinie (wewnętrzne)