Jesteś tutaj:   

2018

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 1/2018 z 8 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 2/2018  z 15 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 3/2018  z 15 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci  i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2018
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 5/2018 z 25 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 6/2018  z 31 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Golina w roku szkolnym 2018/2019 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 7/2018 z 31 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Golina w roku szkolnym 2018/2019 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 8/2018  z 1 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie gminy Golina 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 9/2018 z 6 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na otwarty konkurs na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2018
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 11/2018 z 14 lutego 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie na I kadencję (2018-2020) 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 12/2018 z 14 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 13/2018  z 19 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 14/2018 z 2 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11 Burmistrza Goliny z 14 lutego 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie na I kadencję (2018-2020). 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 18/2018 z 11 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Kamińskiej Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji partnerskiego zadania publicznego pod nazwą „Opieka plus – pomoc dla Seniorów z niepełnosprawnościami”.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 19/2018  z 14 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 20/2018  z 21 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach. 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 21/2018  z 23 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach. 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 22/2018  z 29 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2017.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 25/2018 z 06 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej dla potrzeb uzgodnienia wstępnej wysokości odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi gminne oraz zasad prowadzenia wstępnych negocjacji w sprawie nabycia własności nieruchomości wydzielonych pod drogi gminne.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 26/2018 z 06 kwietnia 2018 roku w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia  na terenie gminy i miasta Golina.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 27/2018  z 11 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2018.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 28/2018  z 17 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 28/2018 z 17 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
  
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 34/2018 z 30 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 35/2018 z 30 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 36/2018  z 30 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 37/2018  z 30 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 38/2018  z 7 maja 2018 roku w sprawie objęcia przez Gminę Golina udziałów w Spółce Oświetlenie Drogowe i Uliczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 40/2018 z 15 maja 2018 roku w sprawie odwołania ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 41/2018 z 16 maja 2018 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 42/2018  z 21 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 43/2018  z 21 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 57/2018 z 5 lipca 2018 roku w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie  do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu „Dobry Start oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust.6 programu ”Dobry start”
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 64/2018  z 9 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 66/2018 z 26 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr  67/2018   z 22 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji. 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 69/2018 z 31 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 70/2018   z 22 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 71/2018   z 9 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 72/2018   z 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2018.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 73/2018  z 16 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 74/2018  z 23 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 75/2018 z 21 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 76/2018   z 22 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.  
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 77/2018   z 23 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji. 
  
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 78/2018   z 24 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 79/2018   z 27 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 80/2018  z 28 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 81/2018    z 28 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 82/2018  z 28 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 84/2018 z 30 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach dla uzdolnionych uczniów z terenu gminy Golina na rok szkolny 2017/2018.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 85/2018  z 31 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 86/2018  z 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2018.
Załącznik nr 2 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 87/2018  z 3 września 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 88/2018  z 11 września 2018 roku w sprawie odwołania ze składu komisji przetargowej sekretarza komisji przetargowej oraz powołania nowego sekretarza komisji przetargowej.  
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 89/2018  z 14 września 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.  
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 90/2018  z 18 września 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie.  
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 91/2018 z 19 września 2018 roku w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 92/2018  z 20 września 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 93/2018  z 20 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2018-2022.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 94/2018  z 25 września 2018 roku w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 95/2018 z 26 września 2018 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2018. 
Załącznik nr 2.
Załącznik nr 3.
Załącznik nr 4. 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 96/2018  z 1 października 2018 roku w sprawie odwołania ze składu komisji przetargowej zastępcy przewodniczącego komisji przetargowej oraz powołania nowego zastępcy przewodniczącego komisji przetargowej.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 97/2018  z 2 października 2018 roku w sprawie odwołania ze składu komisji przetargowej zastępcy przewodniczącego komisji przetargowej oraz powołania nowego zastępcy przewodniczącego komisji przetargowej.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 99/2018  z 17 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na  rok 2018.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 100/2018 z 17 października 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru inwestycji.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 101/2018  z 23 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia szkole oraz ustalenia zadań i trybu jej pracy.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 102/2018  z 23 października 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru inwestycji.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 104/2018  z 31 października 2018 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 95/2018 Burmistrza Goliny z dnia 26 września 2018 w sprawie zmiany budżetu na rok 2018.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 105/2018  z 31 października 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru inwestycji. 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 106/201 8 z 31 października 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru inwestycji.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 107/2018  z 7 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Golinie.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 108/2018  z 7 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Golinie. 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 109/2018  z 7 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru inwestycji.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 110/2018  z 14 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019-2026. 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 111/2018 z 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Golina na rok 2019.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 112/2018  z 20 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2018.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 113/2018  z 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru inwestycji. 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 114/2018  z 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru inwestycji. 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 116/2018  z 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 117/2018  z 11 grudnia listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2018. 
Załącznik nr 2.
  
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 118/2018 z 17 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Golinie i określenia regulaminu pracy komisji konkursowej.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 119/2018  z 18 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru inwestycji. 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 120/2018  z 18 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Golinie i określenia regulaminu pracy komisji konkursowej .
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 121/2018  z 31 listopada 2018 roku w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej w Golinie.
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 122/2018  z 31 listopada 2018 roku w sprawie powołania Dyrektora Domu Kultury w Golinie.