Jesteś tutaj:   

2017

  ZARZĄDZENIA BURMISTRZA

 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 1/2017 z 4 stycznia. 2017 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia dla kierownika gminnej jednostki organizacyjnej 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny nr 2/2017 z 13 stycznia 2017 r.
w sprawie kontroli wykorzystania środków funduszu sołeckiego
 
Zarządzenie Nr 3/2017 Burmistrza Goliny z dnia 16 stycznia 2017 roku 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
 
Zarządzenie Nr 4 /2017 Burmistrza Goliny z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 
 
Zarządzenie Nr 5/2017 Burmistrza Goliny z dnia 18 stycznia 2017 roku
w sprawie przeprowadzenia konkursu: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” 
 
Zarządzenie Nr 6 /2017 Burmistrza Goliny z dnia 18 stycznia  2017  roku
w sprawie przeprowadzenia konkursu na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci  i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2017 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 7/2017  z 18 stycznia 2017
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie do prowadzenia postepowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach jednorazowych świadczeń, o których mowa w ustawie o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
 
Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Goliny z dnia 23 stycznia 2017 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w mieście Golina i miejscowości Radolina przeznaczonej do sprzedaży
 
Zarządzenie Nr 9/2017  Burmistrza Goliny z dnia 31 stycznia 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2017 
 
Zarządzenie Nr 10/2017  Burmistrza Goliny z dnia 31 stycznia 2017 roku
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach jednorazowych świadczeń, o których mowa w ustawie o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
 
Zarządzenie Nr 11 /2017 Burmistrza Goliny z dnia 13 lutego 2017  roku
w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 
 
Zarządzenie Nr 12 /2017 Burmistrza Goliny z dnia 13 lutego 2017 roku
w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017
 
Zarządzenie Nr 13 /2017 Burmistrza Goliny z dnia 13 lutego 2017 roku
w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na otwarty konkurs na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2017 
 
Zarządzenie Nr 14/2017  Burmistrza Goliny z dnia 14 lutego 2017 roku
w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Golina do składu Rady Seniorów Powiatu Konińskiego
 
Zarządzenie Nr 15/2017  Burmistrza Goliny z dnia 27 marca 2017 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina za rok 2016 
 
Zarządzenie Nr 16/2017  Burmistrza Goliny z dnia 31 marca 2017 roku
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia szkolne oraz ustalenia zadań i trybu jej pracy
 
Zarządzenie Nr 17/2017  Burmistrza Goliny z dnia 10 kwietnia 2017 r. 
w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Golina w roku szkolnym 2017/2018
 
Zarządzenie Nr 18/2017  Burmistrza Goliny z dnia 10 kwietnia 2017 r. 
w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Golina w roku szkolnym 2017/2018 

Zarządzenie Nr 19/2017   Burmistrza Goliny z dnia 12 kwietnia 2017 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego 

 

Zarządzenie Nr 20/2017  Burmistrza Goliny z dnia 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Golina 

Zarządzenie Nr 21/2017   Burmistrza Goliny z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
 
Zarządzenie Nr 22/2017   Burmistrza Goliny z dnia 5 maja 2017 roku
w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na Opracowanie Programu Rewitalizacji dla gminy Golina
  
Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Goliny z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie powołania Komisji Negacjacyjnej dla potrzeb uzgodnienia wstępnej wysokości odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi gminne oraz zasad prowadzenia wstępnych negocjacji w sprawie nabycia własności nieruchomości wydzielonych pod drogi 
 
Zarządzenie Nr 26/2017  Burmistrza Goliny z dnia 31 maja 2017 roku
w sprawie naboru kandydatów na członków Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji 
 
Zarządzenie Nr 29/2017 Burmistrza Goliny z dnia 31 maja 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2017 
 
Zarządzenie Nr 31/2017 Burmistrza Goliny z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
 
Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Goliny z dnia 13 lipca 2017 roku
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności związanych z włączeniem Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Golinie do Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie 
 
Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Goliny z 02 sierpnia 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Golina
Załącznik - projekty statutów
 
 
Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Goliny z dnia 22  sierpnia 2017 roku
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 
 
Zarządzenie Nr 40/2017 Burmistrza Goliny z dnia 29 sierpnia 2017 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia dla nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie 

Zarządzenie Nr 49/2017  Burmistrza Goliny z dnia 3 października 2017 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej 
 
Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Goliny z dnia 9 października 2017 roku
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Golinie administrowania mieniem gminnym - obiektem hali widowiskowo-sportowej w Golinie, wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy - hali widowiskowo - sportowej w Golinie, ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego oraz ustalenia cennika wynajmu hali widowiskowo-sportowej w Golinie  
 
Zarządzenie Nr 55/2017  Burmistrza Goliny z dnia 10 października 2017 roku
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia szkolne oraz ustalenia zadań i trybu jej pracy
 
Zarządzenie Nr 64/2017  Burmistrza Goliny z dnia 01 grudnia 2017 roku
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 
Zarządzenie Nr 66/2017  Burmistrza Goliny z dnia 13 grudnia 2017 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej 
 
Zarządzenie Nr 69/2017  Burmistrza Goliny z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej  
 
Zarządzenie Nr 72/2017  Burmistrza Goliny z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej   
  
Zarządzenie Nr 75/2017 Burmistrza Goliny z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości  na rok 2018