Jesteś tutaj:   

2012


Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 3/2012 z dnia 23.01.2012r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2012

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 4/2012 z dnia 23.01.2012r.
w sprawie  
powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 5/2012 z dnia 27.01.2012r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2012
Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 7/2012 z dnia 10.02.2012r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu
Załącznik -wykaz 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 8/2012 z dnia 16.02.2012r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2012
Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2  
Załącznik Nr 3

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 9/2012 z dnia 27.02.2012r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 10/2012 z dnia 27.02.2012r.
w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 11/2012 z dnia 26.03.2012r.
w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykoanania budżetu gminy Golina 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 12/2012 z dnia 29.03.2012r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2012
Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2   

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 13/2012 z dnia 30.03.2012r.
w sprawie zasad organizacji pracy na rok szkolny 2012/2013 przedszkola i szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Golina
Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 14/2012 z dnia 25.04.2012r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2012
Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2  
Załącznik Nr 3

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 15/2012 z dnia 27.04.2012r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu likali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Golina

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 17/2012 z dnia 17.05.2012r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2012

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 22/2012 z dnia 31.05.2012r.
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia szkolne oraz ustalenia zadań i trybu jej pracy

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 23/2012 z dnia 5.06.2012r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 24/2012 z dnia 11.06.2012r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na otwarty konkurs na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2012

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 25/2012 z dnia 29.06.2012r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2012
Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2  
Załącznik Nr 3

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 26/2012 z dnia 4.07.2012r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem kotłowni do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Załącznik 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 29/2012 z dnia 27.07.2012r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2012
Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2  
Załącznik Nr 3


Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 32/2012 z dnia 24.08.2012r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2012 z dnia 30.03.2012r. w sprawie
zasad organizacji pracy na rok szkolny 2012/2013 przedszkola i szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Golina

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 34/2012 z dnia 30.08.2012r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2012 z dnia 30.03.2012r. w sprawie
zasad organizacji pracy na rok szkolny 2012/2013 przedszkola i szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Golina

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 36/2012 z dnia 6.09.2012r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2012  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 42/2012 z dnia 27.09.2012r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2012
Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2  
Załącznik Nr 3

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 43/2012 z dnia 27.09.2012r.
w sprawie odwołania Dyrektora Domu Kultury w Golinie

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 45/2012 z dnia 27.09.2012r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w mieście Golina przy ulicy Orchowskiego
Załącznik  

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 49/2012 z dnia 3.10.2012r.
w sprawie powołania Dyrektora Domu Kultury w Golinie

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 51/2012 z dnia 22.10.2012r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2012
Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 52/2012 z dnia 29.10.2012r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2012
Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2  
Załącznik Nr 3

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 53/2012 z dnia 31.10.2012r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na przygotowanie i realizację zajęć pozalekcyjnych oraz dostwę pomocy dydaktycznych w zakresie Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniow klas I-III w czterech szkołach podstawowych w Gminie Golina, w ramach projektu systemowego pn. "Równe szanse na starcie", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 59/2012 z dnia 26.11.2012r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.