Jesteś tutaj:   

2011

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 1/2011 z dnia 18.01.2011r.
w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 2/2011 z dnia 07.02.2011r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu: "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"

 Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 3/2011 z dnia 24.02.2011r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2011
Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 4/2011 z dnia 24.02.2011r.
w sprawie odwołania stanu alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Golina

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 5/2011 z dnia 28.02.2011r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2011

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 6/2011 z dnia 09.03.2011r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzini osób

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 8/2011 z dnia 21.03.2011r.
w sprawie ustalenia regulaminu Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kawnicach oraz dyrektora gimnazjum w Golinie
Załącznik

 

Zarządzenie Nr  9/2011   Burmistrza Goliny  z dnia 30.03.2011 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina za rok 2010

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4   

 

Zarządzenie Nr  10/2011   Burmistrza Goliny  z dnia 30.03.2011 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 

Zarządzenie Nr  11/2011   Burmistrza Goliny  z dnia 31.03.2011 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2010 z 26 kwietnia 2010r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miejskiego w Golinie

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 12/2011 z dnia 31.03.2011r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2011
Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

 

Zarządzenie Nr  13/2011   Burmistrza Goliny  z dnia 06.04.2011 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Golinie

 

Zarządzenie Nr  14/2011   Burmistrza Goliny  z dnia 06.04.2011 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia postepowania konkursowego na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Kawnicach

 

Zarządzenie Nr  15/2011   Burmistrza Goliny  z dnia 7.04.2011 roku
w sprawie przeprowadzenia konkursu na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2011r.

 

Zarządzenie Nr  16/2011   Burmistrza Goliny  z dnia 8.04.2011 roku
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 8/2011 z dnia 21 marca 2011r.

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 17/2011 z dnia 22.04.2011r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2011
Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 

 

Zarządzenie Nr  19/2011   Burmistrza Goliny  z dnia 30.05.2011 roku
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz ustalenia zasad i trybu jej działania

 

Zarządzenie Nr  20/2011   Burmistrza Goliny  z dnia 30.05.2011 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty
na otwarty konkurs na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2011r.

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 21/2011 z dnia 31.05.2011r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2011
Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 22/2011 z dnia 02.06.2011r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 23/2011 z dnia 14.06.2011r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2011
Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2  
Załącznik Nr 3

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 24/2011 z dnia 16.06.2011r.
w sprawie powołania komisji prztargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazwą:"Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 w Golinie" 

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 25/2011 z dnia 24.06.2011 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego - zbudowanej ośrodkiem zdrowia.

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 26/2011 z dnia 05.07.2011r.
w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie do wydawania decyzji administracyjnych.

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 27/2011 z dnia 8.07.2011r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2011
Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2
Załącznik Nr   

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 28/2011 z dnia 08.07.2011r.
w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia przeglądów boisk sportowych znajdujących się na terenie gminy Golina 

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 30/2011 z dnia 13.07.2011r.
w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków  w mijscowości Glodów, Lubiecz, Sługocinek, Brzeźniak, Barbarka, Chrusty, Przyjma, Kawnice-Kolonia".

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 31/2011 z dnia 26.07.2011r.
w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Kolno, Myśliborskie-Holendry, Węglewskie-Holendry, Bobrowo".

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 32/2011 z dnia 26.07.2011r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup książek

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 33/2011 z dnia 29.07.2011r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2011
Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3   

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 34/2011 z dnia 10.08.2011r.
w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą "Przebudowa ulicy Parkowej w Golinie o długości 0,206km".

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 35/2011 z dnia 18.08.2011r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2011
Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2
Załącznik Nr    

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 36/2011 z dnia 18.08.2011r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 37/2011 z dnia 18.08.2011r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Mikołaja Kopernikaw Golinie

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 39/2011 z dnia 24.08.2011r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 40/2011 z dnia 02.09.2011r.
w sprawie przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę węgla do placówek oświatowych gminy Golina

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 41/2011 z dnia 02.09.2011r.
w sprawie przygotowania materiałów planistycznych w celu opracowania projektu budżetu Gminy Golina na 2012 rok

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 42/2011 z dnia 12.09.2011r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu ustnym, ograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Ośrodkiem Zdrowia położonym w mieście Golina przy ul.Kolejowej 25 gmina Golina.

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 43/2011 z dnia 14.09.2011r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2011
Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3    

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 45/2011 z dnia 26.09.2011r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazwą "Przebudowa ulicy Polnej w Golinie o długości 0,221 km".

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 46/2011 z dnia 26.09.2011r.
w sprawie przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek oświatowych  gminy Golina

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 47/2011 z dnia 28.09.2011r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Rosocha-Kolonia gmina Golina o długości 0,200 km".


Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 49/2011 z dnia 6.10.2011r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazw: Pełnienie funkcji koordynatora projektu "W trosce o wszechstronny rozwój dziecka przedszkolnego"

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 50/2011 z dnia 7.10.2011r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2011
Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3   

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 51/2011 z dnia 17.10.2011r.
w sprawie
powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Rosocha-Kolonia gmina Golina o długości 0,200 km".

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 52/2011 z dnia 10.11.2011r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2011
Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2
Załącznik Nr    

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 52/2011 z dnia 10.11.2011r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2011
Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 53/2011 z dnia 14.11.2011r.
w sprawie projektu budżetu Gminy Golina na rok 2012
Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2
Materiały pomocnicze:  

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9
za III kw. 2011
Dochody
Wydatki
Przychody-Rozchody
Zadłużenie

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 54/2011 z dnia 14.11.2011r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015
Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2
Załącznik Nr      

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 55/2011 z dnia 16.11.2011r.
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia szkolne oraz ustalenia zasad i trybu jej pracy
 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 57/2011 z dnia 25.11.2011r.
w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu stanu nieruchomości

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 58/2011 z dnia 25.11.2011r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2011
Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3    

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 59/2011 z dnia 01.12.2011r.
w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 62/2011 z dnia 19.12.2011r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazwą: "Udzielenie i obsługa kredytu złotowego w wysokości 1 288 000,00zł  na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej"

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 63/2011 z dnia 22.12.2011r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazwą: "Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego"
 

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 64/2011 z dnia 30.12.2011r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu:"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 65/2011 z dnia 30.12.2011r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 66/2011 z dnia 30.12.2011r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2011
Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2
Załącznik Nr