Podstawy prawne działania, kompetencje

Podstawy prawne działania Burmistrza

Podstawa prawna działania Burmistrza Goliny
Ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), statu Gminy Golina oraz inne ustawy szczególne.
Zadania i kompetencje
 
 • Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:

  • reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
  • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
  • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
  • zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
  • okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w kwartale - narad z udziałem pracowników celem określenia zadań działania Urzędu,
  • koordynowanie działalności stanowisk pracy Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
  • rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
  • udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych,
  • nadzór nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
  • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
  • upoważnianie swoich zastępców lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  • przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Przewodniczącego Rady Miejskiej,  pracowników samorządowych upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
  • ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
  • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady  
Wybrane ustawy szczególne
 
 • Ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych  (Dz U. Nr. 142 poz.1593 z 2001 roku ze zmianami)
 • Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz U. Nr. 98 poz. 1071 z 2000 roku ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
 • Ustawa z dnia 29 września 1986 roku  Prawo o aktach stanu cywilnego.
 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej.
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym.