Wykaz dzierżaw na rok 2018

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2018

Burmistrza Goliny z dnia  06 kwietnia 2018  roku  

 

Wykaz gruntu  rolnego przeznaczonych do wydzierżawienia w myśl §1 pkt. 1 Uchwały Nr XXVIII/108/2012 Rady Miejskiej w Golinie  z dnia  28 czerwca 2012 roku na rzecz rolników  gminy Golina prowadzących gospodarstwa rolne  na okres   trzech  lat od roku gospodarczego  rolnego 2018.

Obręb

Nr działki pow.

 

1. Przeznaczenie nieruchomości  w planie miejscowym  

2. Cel dzierżawy.

Termin wnoszenia opłat za dzierżawę

Za okres od 01.05.2018 do 30.04.2021 r.

Stawka  czynszu

200 zł/1 ha – od łąk i  pastwisk

300zł/1 ha – od gruntów   ornych

 

 

 

 

 

Stawka  czynszu na rok 2018.

 

 

 Spławie 

 

Nr 690/5 o pow. 0,4392 ha

KN1N/00083985/7          -  w  tym R- 0,4392 ha

 

1. Brak  planu

 

2. Uprawy polowe – grunty rolne  R- 0,4392 ha kl. V

 

30.09. 2018r.

30.09. 2019r.         30.09. 2020r.           

 

131,80 zł

  

Uwaga! Czynsz dzierżawny został określony zgodnie z Zarządzeniem Nr 75/2017 Burmistrza Goliny z dnia 29 grudnia 2017 roku i w kolejnych latach może ulec zmianie po uprzednim ogłoszeniu stawki czynszu ogłoszonym  Zarządzeniem Burmistrza podanym do publicznej wiadomości na koniec każdego roku.

 

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie urzędu i na stronie internetowej www.golina.pl  od dnia 09 kwietnia  2018 roku.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości można składać w terminie  do dnia  30 kwietnia 2018 roku.

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr  26/2018    

Burmistrza Goliny z dnia   06 kwietnia 2018  roku

 

Wykaz nieruchomości  przeznaczonych do wydzierżawienia  na okres do trzech  lat.

Obręb

Nr działki  pow.

 

Przeznaczenie nieruchomości  

 -i sposób jej zagospodarowania

przez dzierżawcę

Okres trwania dzierżawy 

Termin wnoszenia opłat  rocznych

Stawka czynsz dzierżawny  w  wz. z  (§1 pkt. 1 Zarządzenia Burmistrza Nr 75/2017 Goliny z dn. 29.12.218 r.

-na rok 2018

 

Miasto Golina ul. Leśna 5,

 

Działka   nr  259/26 o pow.   253  m2  przyległej bezpośredni do działki 259/3.

 

 

Teren przeznaczony ;

- na polepszenie warunków zagospodarowania    przyległej działki 259/3 wykorzystywanej  pod  uprawy zielone i warzywa

 

Od 01 czerwca  2018 roku do  31 maja  2021 roku 

 

30 .09.2018 r.

30.09.2019 r.

30.09.2020 r. 

 

 

   63,25 zł

 

Uwaga! Czynsz dzierżawny został określony zgodnie z Zarządzeniem Nr 75/2017 Burmistrza Goliny z dnia 29 grudnia 2017 roku i w kolejnych latach może ulec zmianie po uprzednim ogłoszeniu stawki czynszu ogłoszonym  Zarządzeniem Burmistrza podanym do publicznej wiadomości na koniec każdego roku.

 

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie urzędu i na stronie internetowej www.golina.pl  od dnia 09 kwietnia 2018 roku.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości można składać w terminie  do dnia  22 maja  2018 roku.

 

                                                                                                                  Burmistrz Goliny

Mirosław Durczyński