Wykaz dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Gminy Golina, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

                                                                                                      Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 1/2018

                                                                    Burmistrza Goliny

                                                                                   z dnia 08 stycznia 2018 roku

 

W Y K A Z
dotyczący nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Golina, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

 

 

L.P.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI – tytuł prawny

 

Wartość nieruchomości gruntowej

           

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

Działka  ozn. nr 276/2 o pow. 0,6643 ha położona w obręb 0020- Spławie, jedn. ewid. 301001_5 Golina-obszar wiejski. Objęta księgą wieczystą

KN1N/00085571/6  dla nieruchomości gruntowej na rzecz właściciela:  Gminę Golina

  -   użytkowanie wieczyste na rzecz  spółki cywilnej  TRUCK BP do wspólności łącznej -Bartosz Kucharski i Anna Łamanowska  Liskowska

 

 

 

Nieruchomość położona jest w centralnej strefie wsi Spławie, na terenie zwartej zabudowy mieszkalnej i zagrodowej. Nieruchomość użytkowana jest na cele związane z działalnością gospodarczą, zabudowana jest zespołem budynków magazynowych oraz garażowo-warsztatowych.

 

 

-jako przedmiotu prawa własności

 

94 530 zł

 

- jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego

 

58 210 zł

 

 

 

 

 

 

UWAGA :

        Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016r. poz.2147) upływa po 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

 

/-/ Burmistrz Goliny 

Mirosław Durczyński