W Y K A Z dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Gminy Golina, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 58/2017

Burmistrza Goliny z dnia 6 listopada 2017  roku

 

W Y K A Z

dotyczący nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Golina, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

 

L.P.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

 

OPIS

NIERUCHOMOŚCI

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 

W

   PLANIE   MIEJSCOWYM

 

CENA NIERUCHOMOŚCI              

 

 

 

1.

 

Obręb 0001- Golina

jedn.ewid.301001_4

Golina-    Miasto

 

Działka nr 1078/4  o pow. 0,0069ha

 

księga wieczysta

KN1N/0008705/2.

 

Nieruchomość położona jest w śródmiejskiej strefie miasta Golina, wśród zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz usługowo-handlowej. Zbywana nieruchomość stanowi teren nieurządzonej drogi dojazdowej do działki 1078/2,   przylegającej do pasa drogowego drogi głównej będącej odcinkiem drogi krajowej relacji Poznań-Warszawa. Wjazd na teren nieruchomości bezpośrednio z ww. drogi publicznej –ul. 1Maja.

Zbywana nieruchomość  w myśl art.37 ust.2 pkt. 6  ustawy   z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016r., poz. 2147) przeznaczona  jest na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej  na rzecz właściciela  działki 1078/2.   

 

Dla obszaru na , którym położona jest działka nr 1078/2 brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zarówno dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, jak i przyległej do niej nieruchomości została wydana w dniu 29 maja 2017 r przez Burmistrza Goliny Decyzja nr 8/2017 o warunkach zabudowy dla inwestycji dotyczącej rozbiórki budynku usługowo-mieszkalnego i dwóch budynków gospodarczych oraz budowę budynku usługowego.   

 

 

 

 

 

 6 740 zł słownie: sześć tysięcy siedemset czterdzieści  złotych

 

Plus  podatku VAT

 

 

 

      Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016r. , poz. 2147) upływa po 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

 

 

/-/ Burmistrz Goliny

Mirosław Durczyński