PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Golina: położonej w mieście Golina przy ul. Cmentarnej z

Działając na podstawie §3 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 roku  (Dz.U.2014 roku poz. 1490).  

 

BURMISTRZ  GOLINY

ogłasza

DRUGI   PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości  będących własnością Gminy Golina: położonej w  mieście  Golina przy ul. Cmentarnej  z przeznaczeniem pod zabudowę  garażową.   Pierwszy przetarg odbył się w dniu  28 kwietnia 2017 roku   o godz. 10.00 .

1.  Położenie

 Miasto Golina ul. Cmentarna

2.   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

  0001-Golina jedn. ewid. -301001_4 Golina-Miasto , działka: nr  90/17 o pow. 0,0031 ha, nr  90/18     o pow. 0,0031 ha,  nr 90/19 o pow. 0,0031 ha, nr 90/20 o pow. 0,0031 ha,  nr 90/21 o pow. 0,0031 ha, nr 90/22 o pow. 0,0031 ha   -  księga wieczysta  KN1N/00057715/3 - właściciel Gmina Golina

3.  Opis nieruchomości.

Poszczególne wydzielone części nieruchomości położone są na terenie miasta Golina, w zachodniej jego części, wśród kompleksu garażowego, na skraju osiedla  w zabudowie budownictwa wysokiego, w bliskim sąsiedztwie zabudowań kościelnych, cmentarza parafialnego. Dojazd do nieruchomości drogą dojazdową nieurządzoną z drogi lokalnej o nawierzchni bitumicznej.

4.  Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego.

Dla działek  brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego; zgodnie z mapą Zmiany Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Golina, które zostało zatwierdzone Uchwałą nr XXVI/98/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia  30 maja 2012 r. nieruchomość znajduje się w. obszarze  oznaczony jako: „ Zasięg terenów  posiadających zgodę na wyłączenie z produkcji rolnej, przeznaczenie dotychczasowe lub ustalone  z decyzji  WZIZT lub o przeznaczeniu ustalonym  w MPZP.”

Sposób użytkowania poszczególnych wydzielonych części nieruchomości, wynikający zarówno    z przeznaczenia nieruchomości sąsiednich, jak i wielkości działek ewidencyjnych, związany ma być z zabudową  garażową   w ramach zespołu garażowego.

5.  Cena wywoławcza

dla każdej działki.

2 000, - zł (słownie zł: dwa tysiące złotych ) Ceny  nieruchomości  ww. jest  zwolniona  z  podatku  VAT  na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy w zw. z art. 2  pkt. 33 z dnia  11 marca 2004 roku o podatku  od towarów i usług (Dz. U. z 2016 poz. 710)

 

6.  Wadium.

200,- zł słownie:  dwieście złotych

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU  03 sierpnia 2017 roku   o godz. 10.00    w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie,  w sali  13. Przetarg przeprowadza się na każdą działkę oddzielnie.

Cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium                                                                                                         - dowodu tożsamości,

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

 

  • Wadium - należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek  Urzędu  Miejskiego   w Golinie   Nr 79 8530 0000 0700 0619 2000 0224 w BS Konin o/Golina w terminie do dnia 01 sierpnia 2017 roku. z dopiskiem : „wadium na działkę nr …… położoną w  …… „

 

  • Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych   na rachunek Urzędu Miejskiego w Golinie.

 

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.  Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych.

 

Burmistrz Goliny zastrzega  prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia  w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Golina za wady ukryte nieruchomości wystawionych do przetargu.

 

Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu udziela się w pokoju nr 2 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie przy ulicy Nowej 1  w godz. 8.00 - 15.00 lub telefonicznie pod numerem 63 2418095 w 242.

 

 

 

/-/ Burmistrz Goliny

Mirosław Durczyński