Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Golina.

 

 

 

 Zarządzenie Nr 20/2017

                                     Burmistrza Goliny z dnia 21 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Golina.

                                                    

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2016, poz. 446) i art.  25 ust.1 w związku z art. 23 ust.1 pkt. 7a i art. 35 ust. 1, 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 poz. 2147) w związku z  Zarządzeniem Nr 54/2015 Burmistrza Goliny z dnia 27 października 2015 roku w sprawie stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości.

 

§ 1 

Podaję  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej  rolnej  przeznaczonej  do wydzierżawienia na okres do lat trzech, stanowiący załącznik  nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2 

Podaję  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości parkingowej    przeznaczonej  do wydzierżawienia  na okres do lat trzech, stanowiący załącznik  nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 3


Wykaz nieruchomości   zostanie podany  do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu  Miejskiego ogłoszenie oraz  na stronie internetowej Gminy Golina  www.golina.pl    na okres  21 dni.

 

§ 4

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

                                                                                           

                                                                                      Burmistrz Goliny   

                                                                                   Mirosław Durczyński

 

  

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2017

 Burmistrza Goliny z dnia 21.04.2017 roku  

 

 

Wykaz gruntu  rolnego przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz rolników  gminy Golina prowadzących gospodarstwa rolne  na okres  do trzech  lat od roku gospodarczego  rolnego 2017.   

 

 

Obręb

Nr działki  pow.

 

1.Przeznaczenie nieruchomości  w planie miejscowym  

 2.Sposób jej zagospodarowania

przez dzierżawcę

Okres trwania dzierżawy  

 

Termin wnoszenia opłat  rocznych

 

 

Czynsz dzierżawny   roczny  w wz. z  (§1 pkt. 6 Zarządzenia Burmistrza Goliny z dn. 27.10.2015 r.)

 

Miasto Golina  przy ul. Okólnej  

Działka nr 219/2           o pow. 1,1215 ha – będącej w zasobie nieruchomości gruntowych  państwowych.

 

 

1. Plan zagospodarowania

Uchwała Nr XXIV/119/2008 z dnia 04.09.2008 r.

Symbol  1 R

2.Na dzień dzisiejszy teren nie użytkowany rolniczo

- uprawy polowe – grunty rolne

 

 

 

 

 

Od 01.07.2017 roku do            30 czerwca 2020 roku 

 

30.09.2018

30.09.2019

30.06.2020

 

 

413,40 zł,

 

 

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie urzędu i na stronie internetowej www.golina.pl  od dnia 24 kwietnia  2017 roku.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości można składać w terminie  do dnia  05 czerwca 2017 roku.

 

 

 

                                                                                                             Burmistrz Goliny
                                                                                       Mirosław Durczyński 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr  20/2017     

 Burmistrza Goliny z dnia  21.04.2017 roku

 

 

Wykaz nieruchomości  przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do trzech lat.

 

Obręb

Nr działki  pow.

 

Przeznaczenie nieruchomości  

 -i sposób jej zagospodarowania

przez dzierżawcę

Okres trwania dzierżawy 

 

Termin wnoszenia opłat  rocznych

Stawka czynsz dzierżawny  w  wz. z  (§1 pkt. 12 Zarządzenia Burmistrza Goliny z dn. 27.10.2015 r.) plus podatek  VAT

 

Miasto Golina  ul. Słowackiego 5A

 

Z działki   nr 1446/2  powierzchnię         201 m2  przyległej bezpośredni do działki 1288/27.

Przedstawionej   na zał. mapy ze wskazanymi w kolorze czerwonym granicami   

 

 

Teren przeznaczony ;

- na polepszenie warunków zagospodarowania    przyległej działki 1288/27  wykorzystywanej jako parking- do sklepu „BIEDRONKA”

 

 

 

Od 01 lipca 2017 roku do                     30 czerwca   2020  roku 

 

30 .09.2017 r.

30.09.2018 r.

30.09.2019 r.  

 

 

   50,25       plus  23 % podatku VAT

 

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie urzędu i na stronie internetowej www.golina.plod dnia 24 kwietnia 2017 roku.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości można składać w terminie  do dnia  05 czerwca 2017 roku.

 

 

          

 

                                                                                                              Burmistrz Goliny

                                                                                       Mirosław Durczyński