OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

BURMISTRZ GOLINY OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W GOLINIE
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

1.     NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Urząd Miejski w Golinie

ul. Nowa 1, 62-590 Golina

2.     OKREŚLENIE STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

stanowisko ds. zamówień publicznych

 

3.     OKREŚLENIE WYMAGAŃ:

3.1.  Wymagania niezbędne:

-   wykształcenie wyższe II stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym,

-       posiada co najmniej 3-letni staż pracy,

-       obywatelstwo polskie,

-       pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

-    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-       nieposzlakowana opinia.

3.2.  Wymagania dodatkowe:

-   preferowane wykształcenie kierunkowe zakresie prawa, ekonomii, administracji publicznej lub w zakresie zamówień publicznych,

-       praktyczna znajomość problematyki zamówień publicznych oraz finansów publicznych,

-   predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, rzetelność, komunikatywność,

-       umiejętność pracy w zespole,

-       znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),

-   znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów w zakresie ustaw: Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

 

4.     DO ZAKRESU ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU NALEŻEĆ BĘDZIE MIĘDZY INNYMI:

-   zapewnienie zgodności realizacji zamówień publicznych z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i rozporządzeń wykonawczych do ustawy,

-  przestrzeganie przepisów wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro w Gminie Golina oraz przestrzeganie zapisów Regulaminu Komisji Przetargowej i innych regulaminów wewnętrznych jednostki,

-    ogłaszanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych,

-       opracowywanie i prowadzenie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

-       przygotowywanie wniosków o aplikacje funduszy ze środków unijnych,

-  współpraca w zakresie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej (w zakresie udzielania zamówień publicznych).

-    uczestnictwo w pracach komisji przetargowej powoływanej do przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

-       przestrzeganie klasyfikacji akt urzędu i sposobu ich przechowywania, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

-       prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

-       prowadzenie sprawozdawczości z udzielanych i realizowanych zamówień publicznych,

-       prowadzenie postępowań przetargowych i właściwej w tym zakresie dokumentacji.

-       udzielanie pomocy jednostkom organizacyjnym gminy w przygotowaniu i prowadzeniu zamówień publicznych w celu zapewnienia zgodności z ustawą prawo zamówień publicznych.

5.     WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

-       wymiar etatu – pełny etat,

-       praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

-   praca w warunkach biurowych (przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych, kontakt z interesantami, prowadzenie rozmów telefonicznych) w pomieszczeniu znajdującym się na II piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Golinie,

-   budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich, wewnątrz budynku brak windy, ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym i niedowidzącym.

6.     WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

-        -      życiorys (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem (adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania),

-       list motywacyjny,

-       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-       oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-   oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

-       oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana do zatrudnienia zostanie zobowiązana do dostarczenia przed zatrudnieniem aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

-   kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy, a także innych dokumentów w tym m.in. zaświadczenie z aktualnego miejsca pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

-       kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe - dyplom, świadectwo dokumentujące posiadane wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

-       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

-      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy innych danych niż niezbędne, które wynikają z art. 221 § 1 Kodeksu pracy: W przypadku gdy dokumenty aplikacyjne, o których mowa w pkt. 6 zawierają dane osobowe wykraczające poza wyszczególnione tam informacje niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, należy załączyć oświadczenie opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe i nie wynika z przepisu prawa, dla potrzeb niniejszego naboru”. Pod klauzulą zgody należy złożyć podpis.

-     kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.),

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).”

UWAGA: Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Klauzula informacyjna podawana w przypadku pozyskiwania danych osobowych, o której mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych w artykule 13 (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), jest dostępna w załączniku.

7.     TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Ofertę o przystąpieniu do naboru należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, sekretariat Urzędu pokój nr 10 w terminie do dnia 05.07.2019 r. do godziny 15:30 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina  (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Golinie”.

O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikowały się do dalszego postępowania zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Golinie http://golina.pl/bip/oferty-pracy.html oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golinie.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane telefonicznie.

Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Goliny.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w Urzędzie Miejskim w Golinie w dniu 08.07.2019 r. o godz. 10.00.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Golinie (www.golina.bip.pl) oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golinie.

8.     DODATKOWE INFORMACJE:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

 

 

Golina, 04.06.2019 r.

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o niekaralności 

Oświadczenie o stanie zdrowia

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji 

Klauzula RODO