OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. REALIZACJI INWESTYCJI

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Goliny ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

1.      NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Urząd Miejski w Golinie

ul. Nowa 1, 62-590 Golina

 

2.      STANOWISKO PRACY:

stanowisko urzędnicze - ds. realizacji inwestycji

 

3.      WYMAGANIA NIEZBĘDNE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1)      obywatelstwo polskie (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);

2)      wykształcenie: wyższe techniczne o specjalności budownictwo lub drogownictwo;

3)      staż pracy: posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy;

4)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

5)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

7)      nieposzlakowana opinia. 

4.      WYMAGANIA DODATKOWE:

1)      posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej;

2)      posiadanie umiejętności kosztorysowania;

3)      wiedza techniczna i doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

4)      wiedza z zakresu prowadzenia inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej;

5)      znajomość przepisów ustaw: Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych, samorządu gminnego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego;

6)      biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych;

7)      umiejętność pracy w zespole, prowadzenia negocjacji, bezkonfliktowego działania;

8)      wysoka kultura osobista;

9)      prawo jazdy kategorii B.

5.      ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

1)      uzgadnianie projektów budowlanych inwestycji realizowanych przez Gminę Golina;

2)      przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji, w tym inwestycji finansowanych
z funduszy europejskich;

3)      bieżące analizy potrzeb inwestycyjnych gminy, przygotowywanie wstępnych założeń projektowych;

4)      szacowanie kosztów inwestycji planowanych do wykonania;

5)      dbanie o właściwe zorganizowanie procesu budowlanego inwestycji dla obiektów stanowiących własność gminy, w szczególności przez:

a)      zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i odbiorów robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach,

b)      sprawdzanie dokumentacji projektowych dotyczących inwestycji gminnych, w tym czuwanie nad aktualnością uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji;

c)      pozyskiwanie od innych organów, w procesach budowlanych, stosownych uzgodnień, pozwoleń lub opinii, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d)     zawiadamianie właściwych organów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót remontowych, budowlanych i inwestycyjnych,

e)      przechowywanie dokumentów, stanowiących podstawę wykonania robót remontowo - budowlanych, w tym certyfikatów, deklaracji zgodności i oświadczeń,

f)       sprawowanie w imieniu inwestora nadzoru nad właściwym, zgodnym z zawartymi umowami, wypełnianiem obowiązków przez pozostałych uczestników procesu remontowo-budowlanego,

g)      zawiadamianie właściwych organów o zakończeniu robót budowlanych,
a w przypadku nałożenia takiego obowiązku występowanie z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego,

h)      dokonywanie w imieniu inwestora odbioru do użytkowania obiektu budowlanego wraz z dokumentacją budowy i dokumentacją powykonawczą, a także wszystkich innych dokumentów i decyzji dotyczących obiektu, a w razie potrzeby instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu (instalacji i urządzeń związanych z nim),

i)        przekazywanie w imieniu inwestora dokumentacji, o której mowa w pkt h) zarządcy obiektu, określając szczegółowo zakres obowiązków spoczywających na zarządcy,
a dotyczących utrzymania przekazanego obiektu budowlanego,

j)        zlecanie kosztorysów inwestorskich związanych z realizacją zadań remontowych
i innych nie wymagających pozwolenia na budowę,

k)      nadzorowanie realizacji prac remontowych, budowlanych i inwestycyjnych,

l)        przygotowanie propozycji w zakresie wydatków budżetowych dotyczących zadań remontowych i inwestycyjnych gminy,

m)    współpraca z projektantami w czasie realizacji inwestycji,

n)      przygotowanie aktualizacji kosztorysów na wykonywanie robót budowlanych
i inwestycyjnych;

o)      udział w czynnościach związanych z odbiorem zadań inwestycyjnych,

p)      ocena merytoryczna przy rozliczaniu finansowym zadań, w tym sprawdzanie prawidłowości wystawiania faktur z punktu widzenia podpisanych umów oraz ich zgodności z posiadanym budżetem,

10)  organizowanie i uczestnictwo w przeglądach okresowych obiektów i terenów wchodzących w skład mienia gminnego;

11)  sprawdzanie zgodności wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych z wymaganymi warunkami;

12)  uzgadnianie projektów sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych;

13)  współpraca z Zakładem Usług Wodnych w Koninie w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej;

14)  współpraca ze stanowiskiem do spraw zamówień publicznych w zakresie przygotowania dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego;

15)  przygotowanie danych na etapie sporządzania wniosków o środki zewnętrzne oraz ich rozliczania;

16)  współpraca ze stanowiskiem ds. realizacji inwestycji w zakresie przygotowania
i rozliczania inwestycji

6.      INFORMACJA O WARUNKACH PRACY:

1)      wymiar etatu - pełny etat;

2)      praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku;

3)      praca w warunkach biurowych (przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych, kontakt z interesantami, prowadzenie rozmów telefonicznych) w pomieszczeniu znajdującym się na II piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Golinie;

4)      budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich, wewnątrz budynku brak windy, ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym
i niedowidzącym.

 

7.      DODATKOWE INFORMACJE:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Golinie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu wrzesień jest wyższy niż 6%.

8.      WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE:

1)      list motywacyjny;

2)      życiorys - Curriculum Vitae;

3)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

4)      oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;

5)      oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni praw publicznych;

7)      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;

8)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

9)      kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu.

10)  w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego dokument potwierdzający znajomość języka polskiego;

11)  kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienie, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy.

 

9.      TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Golinie ul. Nowa 1, 62-590 Golina, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. realizacji inwestycji" do dnia 6 grudnia 2019 r. do godz. 15:00 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

10.  INNE INFORMACJE

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane telefonicznie lub emailem.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Golinie (www.golina.bip.pl) oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golinie.

 

 

 

 

Golina, 25.11.2019 r.

 

Załączniki:

Treść ogłoszenia  

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o stanie zdrowia

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celach rekrutacji