OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Goliny ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

1.      NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

  Urząd Miejski w Golinie

  ul. Nowa 1, 62-590 Golina

 

2.   STANOWISKO PRACY:

stanowisko urzędnicze - ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

 

3.      WYMAGANIA NIEZBĘDNE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1)      wykształcenie: wyższe II stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym,

2)      staż pracy: posiadanie co najmniej 3-letni staż pracy,

3)      obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

4)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

5)   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

7)     nieposzlakowana opinia.

 

4.      WYMAGANIA DODATKOWE:

1)    preferowane wykształcenie kierunkowe zakresie ekonomii, administracji publicznej lub w zakresie zamówień publicznych,

2)    praktyczna znajomość problematyki za zakresu pozyskiwania funduszy, zamówień publicznych oraz finansów publicznych,

3)    predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, rzetelność, komunikatywność,

4)    umiejętność pracy w zespole,

5)     znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),

6)     znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów w zakresie ustaw: Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

 

5.      ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

1)   wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz krajowych (z budżetu państwa, samorządu województwa, powiatu, fundacji itp.) na realizację projektów w ramach zadań własnych gminy,

2)   opracowywanie przy współpracy z Instytucjami Zarządzającymi/Wdrażającymi wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów,

3)   sporządzanie raportów, prowadzenie monitoringu i sprawozdawczości zgodnie z nałożonymi obowiązkami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie projektów,

4)   przygotowywanie dokumentów związanych z refundacją wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów,

5)   współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego, jednostkami organizacyjnymi gminy, instytucjami gminy w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowych – fundusze unijne i krajowe, współuczestnictwo w procesach aplikacyjnych,

6)  przedstawianie modyfikacji opracowań planistycznych - strategicznych gminy (strategia rozwoju gminy, wieloletni plan inwestycyjny itp.) kontekście pozyskiwania funduszy zewnętrznych pod kątem stawianych wymogów przez te fundusze,

7)   wdrażanie procedur związanych z prawidłowym oznakowaniem i przechowywaniem dokumentów dotyczących projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,

8)   współpraca ze stanowiskiem do spraw zamówień publicznych w zakresie przygotowania zamówień publicznych,

9)    współpraca ze stanowiskiem ds. realizacji inwestycji w zakresie przygotowania i rozliczania inwestycji.

6.      INFORMACJA O WARUNKACH PRACY:

1)     wymiar etatu – pełny etat,

2)     praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

3)   praca w warunkach biurowych (przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych, kontakt z interesantami, prowadzenie rozmów telefonicznych) w pomieszczeniu znajdującym się na II piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Golinie, 

4)     budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich, wewnątrz budynku brak windy, ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym i niedowidzącym.

 

7.      DODATKOWE INFORMACJE:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Golinie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu wrzesień jest wyższy niż 6%.

8.      WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE:

1) list motywacyjny;

 

2) życiorys – Curriculum Vitae,

 

3) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

 

4) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

 

5) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

7) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

 

8) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 

9) kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu,

 

10) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.

 

11) kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienie, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy.

1)   

-9.    9.  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Urzędu Miejskiego w Golinie ul. Nowa 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych” do dnia 21.10.2019 r. do godz. 15:00 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu),

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

10.  INNE  INFORMACJE

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Golinie (www.golina.bip.pl) oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golinie.

 

Golina, 08.10.2019 r.

  

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o stanie zdrowia

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celach rekrutacji