Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Golinie 2019

OGŁOSZENIE KONKURSU

Burmistrz Goliny ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie

ul. Wolności 20, 62-590 Golina

 

 

Organ prowadzący szkołę:

Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina

 

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie, ul. Wolności 20, 62-590 Golina

 

§1

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierowniczew publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r. poz. 1597).

 

§2

1.      Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju, publicznej szkoły;

2)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

-         stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo

-         stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

-         stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

-         imię(imiona) inazwisko,

-         datęimiejsceurodzenia,

-         obywatelstwo,

-         miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4)   poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt.2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5)   poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)   poświadczona przez kandydata zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.z 2018 r., poz. 931 ze zm.)w przypadku cudzoziemca;

7)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.);

11) oświadczenie o dopełnieniu  obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

13) poświadczoną przez nauczyciela za zgodność z oryginałem kopie karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.z 2018r. poz. 967 ze zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668 ze zm.)- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

2.      Na żądanie organu prowadzącego kandydaci obowiązani są przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 4-7, 12 i 13. 

3.      Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winne być przez niego własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę: „potwierdzam za zgodność z oryginałem”, wraz z datą składania oświadczenia.

 

§3

1.      Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie” w terminie do 27.03.2019r. do godz. 15:30 na adres: Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina. W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu.

2.      Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej – w takim przypadku oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

3.      Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Goliny.

4.      O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Załączniki: 

1. Zarządzenie Burmistrza Goliny w sprawie ogłoszenia niniejszego konkursu

2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celach rekrutacji

3. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Komisji Konkursowej