Informacja o wynikach naboru na stanowisko zamówień publicznych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY 
W URZĘDZIE MIEJSKIM W GOLINIE

                                    do spraw  zamówień  publicznych

 

 Informuję, iż  w otwartym i konkurencyjnym  naborze na w/w stanowisko  urzędnicze

 wybrany  został  Pan  Dariusz  Lewandowski

 zamieszkały Ludwików

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pan Dariusz Lewandowski spełnia wymogi formalne, posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku ds. zamówień publicznych. Jako technikę naboru zastosowano rozmowę kwalifikacyjną i test wiedzy, z których kandydat uzyskał najwyższą ilość punktów.

Golina, 15.07.2019 r.

 

                 Burmistrz Goliny

             /-/ Mirosław  Durczyński