OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SEKRETARZA GOLINY

OGŁOSZENIE  O  NABORZE 

BURMISTRZ GOLINY OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE

STANOWISKO URZĘDNICZENAZWA I ADRES JEDNOSTKI

Urząd Miejski w Golinie

Ul. Nowa 1

62-590 Golina

 

STANOWISKO PRACY:

Sekretarz Goliny

WYMAGANIA  NIEZBĘDNE  ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1)     wykształcenie wyższe: administracja, prawo,

2)     co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na  kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

3)     obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

4)     pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.

5)     brak skazania prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

6)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

7)     nieposzlakowana opinia,

8)     brak przynależności do partii politycznych,

9)     znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej.

WYMAGANIA DODATKOWE

1)     doświadczenie zawodowe i umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

2)     umiejętność podejmowania decyzji,

3)     umiejętność praktycznego stosowania przepisów,

4)     predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista,

5)     znajomość procedur i praktyka w zakresie stosowania ustawy o zamówienia publicznych,                           

6)     dyspozycyjność.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1)     organizowanie pracy urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne stanowiska pracy,

2)    opracowywanie projektów: regulaminu organizacyjnego urzędu, regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu,

3)     opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,

4)     nadzór przestrzeganiem regulaminu pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji, czuwanie nad tokiem  i terminowością wykonywania zadań urzędu,

5)     inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,

6)     dokonywanie oceny pracy bezpośrednio podległych pracowników.

7)     przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

8)     prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą,

9)     nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń  Burmistrza,

10)   koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,

11)   koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,

12)   nadzór nad zawartością merytoryczną strony internetowej oraz BIP,

13)   nadzór w zakresie przestrzegania przez pracowników Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych Kodeksu postępowania administracyjnego oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt,

14)   uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej i jej Komisjach,

15)   przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy

16)   wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza,

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY

 

1) praca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie ul. Nowa 1,

2) stanowisko pracy na I piętrze budynku,

3) praca na pełny etat,

4) wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Golinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu  poprzedzającym datę ogłoszenia  jest wyższy niż 6 %.

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE

1)     list motywacyjny,

2)     życiorys – Curriculum Vitae,

3)     wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

4)     oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)     oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz   korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)     oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

7)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

8)     kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu,

9)      w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego dokument potwierdzający   znajomość języka polskiego,

10)   kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienie, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Urzędu Miejskiego w Golinie ul. Nowa 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko sekretarza Goliny” do dnia 20 lipca 2018 roku  (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu),  do godz.1530 .

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

INNE  INFORMACJE

 

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną pisemnie poinformowane.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Golinie (www.golina.bip.pl) oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golinie.

 

 

 

Golina,  28.06.2018r.

 

 

Do pobrania:

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o niekaralności 

Oświadczenie o stanie zdrowia

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych