OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

OGŁOSZENIE  O  NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

BURMISTRZ GOLINY OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

URZĘDNICZESTANOWISKO PRACY:

ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

WYMAGANIA  NIEZBĘDNE  ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1)     wykształcenie:  wyższe,

2)     staż pracy: 2 lata,

3)     obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

4)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

5)     brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

7)     nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIA DODATKOWE

1)     preferowane wykształcenie kierunkowe: ochrona środowiska, prawo wodne, administracja,

2)     znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o ochronie przyrody, prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa łowieckiego, Kodeksu postępowania administracyjnego,

3)     umiejętność stosowania prawa administracyjnego w podejmowanych działaniach,

4)     obsługa komputera – znajomość pakietu MS Office/Word, Exel,

5)     umiejętność tworzenia i redagowania tekstów,

6)     dobra organizacja pracy własnej,

7)     operatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

8)     rzetelność, odpowiedzialność i samodzielność.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1.     Realizacja zadań w zakresie ustawy prawo ochrony środowiska, min.:

- naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

- opiniowanie decyzji na składowanie i usuwanie odpadów komunalnych oraz programów, gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- udostępnianie informacji o środowisku,

- gromadzenie danych dotyczących stanu środowiska w gminie i opracowywanie stosownych programów i analiz.

2.      Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- przygotowanie informacji i zawiadomień związanych z procesem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

- przygotowanie wystąpień o uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia do właściwych organów,

- przygotowanie wystąpień o opinię do właściwych organów,

- wydawanie postanowień w sprawie obowiązku sporządzania i określania zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

3.      Sporządzanie planów, programów i sprawozdań w zakresie ochrony środowiska.

4.      Prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa oraz propagowanie działań proekologicznych.

5.      Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy.

7.   Prowadzenie spraw z zakresu  prawa wodnego, ochrony przyrody o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawo łowieckie.

9.  Realizacja zadań wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz  ocenach oddziaływania na środowisko.

 

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY

 

Praca w siedzibie Urzędu Miejskiego. Stanowisko pracy na parterze budynku.

 

 

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Golinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia jest wyższy niż 6 %.

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE

1)   list motywacyjny,

2)   życiorys – Curriculum Vitae,

3)   wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

4)   oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

5) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz   korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)     oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

8)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

9)   kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu.

10)    w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego dokument potwierdzający   znajomość języka polskiego.

11)   kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienie, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Urzędu Miejskiego w Golinie ul. Nowa 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej” do dnia 7 maja 2018 roku  (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu), do godz.1530 .

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

INNE  INFORMACJE

 

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną pisemnie poinformowane.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Golinie (www.golina.bip.pl) oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golinie.

Do oferty należy dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści:

 

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r.  poz. 922 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016, poz. 902 ze zmianami)”.

 

 

Golina,  25.04.2018r.

Do pobrania:

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie o stanie zdrowia