KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA DOMU KULTURY W GOLINIE


OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA DOMU KULTURY W GOLINIE

 
Burmistrz Goliny
ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko
 dyrektora Domu Kultury w Golinie
 
Nazwa i adres samorządowej instytucji kultury
 
Dom Kultury w Golinie 
62-590 Golina  ul. Plac Kazimierza Wielkiego 2
 
Wymagania niezbędne:
 
1)  obywatelstwo polskie,
2)  wykształcenie wyższe,
3)  co najmniej 5 letni staż pracy w  instytucjach kultury,
4)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6)   brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1458),
7)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
8)  nieposzlakowana opinia,
9)  znajomość ustaw: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz aktów prawnych z nią związanych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy  o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks pracy.

Wymagania  dodatkowe:
1) posiadanie stażu pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury lub w urzędach organów administracji rządowej lub samorządowej na stanowiskach do spraw działalności kulturalnej,
2) kwalifikacje w zakresie zarządzania,
3) umiejętność organizacji pracy i kierowania zasobami ludzkimi,
4) odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność,
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
1)   pisemny wniosek o przystąpieniu do konkursu ,
2)  pisemna koncepcja funkcjonowania Domu Kultury w Golinie z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych i finansowych (maksymalnie do 3 stron formatu A4),
3)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
4)     kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5)     życiorys – curriculum vitae,
6)     kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
7)     kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
8)     oświadczenie  kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
9)     oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
10) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z  oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
11) oświadczenie kandydata że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004r.  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1458),
12) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
13)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
14) klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas konkursu na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Golinie
 
Wymogi  formalne
 
1.   Złożenie wymaganych dokumentów.
2.   Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w punktach 1-12.
 
Dokumenty aplikacyjne należy  składać zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego z dopiskiem: "Konkurs na  kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Golinie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2018 r. do godz. 15.00, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Golinie, lub przesłać pocztą na adres: Urzędu Miejskiego w Golinie,  ul. Nowa 1 62-590 Golina.  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego - 31 grudnia 2018r.
 
Informacja o warunkach pracy
 
1)  wymiar czasu pracy:  1 etat
 
2) forma zatrudnienia: powołanie na czas określony zgodnie z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej. 
 
Inne informacje
Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Domu Kultury  w Golinie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie ul. Nowa 1.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 63 241-80-95  wew. 260.
 
Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną
poinformowane  pisemnie lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego.
Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Golinie oraz
umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golinie.
 
Do pobrania:
Zarządzenie