KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA BIBLIOTEKI W GOLINIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOLINIE

 

Burmistrz Goliny

ogłasza konkurs

na kandydata na stanowisko

 dyrektora Biblioteki Publicznej  w  Golinie

 

Nazwa i adres samorządowej instytucji kultury

 

Biblioteka Publiczna w Golinie 

62-590 Golina  ul. Plac Kazimierza Wielkiego 12

 

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

4) co najmniej 5 letni staż pracy w bibliotece, instytucji kultury,

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

6) brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1458),

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

8) nieposzlakowana opinia,

9) znajomość ustaw: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz aktów prawnych z nią związanych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy  o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks pracy.

 

Wymagania  dodatkowe:

1) posiadanie stażu pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach  kultury lub w urzędach organów administracji rządowej lub samorządowej na stanowiskach do spraw działalności kulturalnej,

2) kwalifikacje w zakresie zarządzania,

3) umiejętność organizacji pracy i kierowania zasobami ludzkimi,

4) odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) pisemny wniosek o przystąpieniu do konkursu ,

2) pisemna koncepcja funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Golinie z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych i finansowych (maksymalnie do 3 stron formatu A4),

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

5) życiorys – curriculum vitae,

6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

7) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

8) oświadczenie  kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

9) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

10)   oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z  oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

11)  oświadczenie kandydata że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004r.  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1458),

10)  oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

11)   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

12) klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Golinie.

Wymogi  formalne

 

1)       złożenie wymaganych dokumentów,

2)       spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w punktach 1-12.

 

 

Dokumenty aplikacyjne należy  składać zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego z dopiskiem: "Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Golinie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2018 r. do godz. 15.00, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Golinie, lub przesłać na adres: Urzędu Miejskiego w Golinie,  ul. Nowa 1 62-590 Golina.  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego - 31 grudnia 2018r.

 

Informacja o warunkach pracy

 

1) wymiar czasu pracy:  1 etat

 

2) forma zatrudnienia: powołanie na czas określony zgodnie z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

 

Informacje dodatkowe       

Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Biblioteki Publicznej w Golinie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie ul. Nowa 1.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 63 241-80-95  wew. 260.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane  pisemnie lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Golinie oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golinie.

 

Do pobrania:
Zarządzenie
Oświadczenia