INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W GOLINIE na stanowisko SekretarzaINFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY
SEKRETARZA GOLINY 

W URZĘDZIE MIEJSKIM W GOLINIE
 

Informuję, iż  w otwartym i konkurencyjnym  naborze na w/w stanowisko  urzędnicze

 

wybrana  została  Pani  Anna  Górzna

 

zamieszkała Golina

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

 

Pani   Anna Górzna  posiada doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej, odpowiednią wiedzę, umiejętności  oraz kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku urzędniczym – Sekretarza Goliny. Wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym, co rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków na przedmiotowym stanowisku. Wynik analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonego testu sprawdzającego  potwierdzają wiedzę kandydata.

 

Informacja do pobrania

 

 

 

Golina, 07.08.2018r.

 

                Burmistrz Goliny 

            /-/ Mirosław  Durczyński