Zawiadomienie wiatraki odległość decyzje o warunkach zabudowy

Golina, 11.03.2019r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Zgodnie z art. 4 ust.1 i art.14 ustawy z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (zm. Dz.U. z 2018r. poz. 1276) od 16.07.2019r. obowiązywał będzie zakaz lokalizowania budynków mieszkalnych w sąsiedztwie elektrowni wiatrowej w odległości mniejszej od dziesięciokrotności wysokości wiatraka mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami. Zasada ta nie dotyczy przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, remontu, montażu lub odbudowy istniejącego już budynku.

            W związku z powyższym proszę właścicieli nieruchomości położonych w pobliżu elektrowni wiatrowych (lub zainteresowane osoby), którzy chcą uzyskać warunki zabudowy, dotyczące budowy budynku mieszkalnego, o złożenie wniosku w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, pok. nr 7 w godzinach pracy Urzędu.

 

UWAGA

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia warunków zapisanych w art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945).

Ostateczny termin na wydanie decyzji o warunkach zabudowy upływa z dniem 15.07.2019r., a procedura wydania decyzji trwa ok. 3 miesiące.

 

Załącznik:

1. Mapa poglądowa z zaznaczonym obszarem zakazu lokalizowania budynków mieszkalnych.

 

Przyjma 1 - do pobrania 

Przyjma 2 - do pobrania

Radolina  - do pobrania