Zawiadomienie o wysokości stawek za zagospodarowanie odpadów komunalnych

Burmistrz Goliny                                                                                       Golina, dn. 22.01.2019r.        

RSiD.6232.BDW.2019      

 

     

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454) i Uchwały Nr IV/12/2018 Rady Miejskiej w Golinie, z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 7 stycznia 2019 roku, poz. 319), Burmistrz Goliny zawiadamia, że od 1 lutego 2019 roku obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą:

12,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

25,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (tzw. zmieszane):

Przedstawiona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wymaga złożenia przez właścicieli nieruchomości nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

            W związku z powyższym, każdy mieszkaniec Gminy Golina zobowiązany jest uiszczać opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi zgodnie z naliczeniem, w kolejnych terminach płatności bez wezwania, o ile nie zostanie złożona nowa deklaracja zmieniająca wysokość zobowiązania. Wysokość opłaty została ustalona jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w złożonej przez mieszkańca deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku złożenia nowej deklaracji, opłatę należy wnosić zgodnie ze złożoną deklaracją.

za kwartał 01/2019 (styczeń, luty, marzec) w terminie do 15 marca 2019r.

za kwartał 02/2019 (kwiecień, maj, czerwiec) w terminie do 15 maja 2019r.

za kwartał 03/2019 (lipiec, sierpień, wrzesień) w terminie do 15 września 2019r.

za kwartał 04/2019 (październik, listopad, grudzień) w terminie do 15 listopada 2019r.

za kwartał 04/2019 (październik, listopad, grudzień) w terminie do 15 listopada 2019r.

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać:


- w kasie Urzędu Miejskiego w Golinie ul. Nowa 1,

- lub w Banku Spółdzielczym Oddział Golina ul. Strażacka 5, 62-590 Golina  (bez dodatkowych opłat i prowizji),

- lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej, na indywidualny numer rachunku, przeznaczony wyłącznie w celu wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto informuję, że w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, zostanie wydana decyzja określająca wysokość opłaty w oparciu o stawki podane w niniejszym zawiadomieniu.

 

Treść zawiadomienia w PDF