Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - zadanie „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Golinie"

GPiB.6733.4.2018                                                                                  Golina, dnia 26.02.2018 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 26.02.2018 r. na wniosek Małgorzaty Werhun-Popiołek, ul. Zachodnia 9, 62-500 Konin działającej z upoważnienia Gminy Golina ul. Nowa 1, 62-590 Golina, zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Golinie” w ramach projektu „Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina”, w miejscowości Golina, na działce nr 1288/47 Obręb Golina, gmina Golina. 

W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 9 wcześniej powołanej ustawy informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z przedmiotową sprawą i wnieść ewentualne żądania i wnioski w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój 7)

 

Otrzymują (za dowodem doręczenia):

Strony postępowania administracyjnego

GPiB.6733.4.2018                                                                                Golina, dnia ..............2018 r.

                                                                          

(PROJEKT)

 

DECYZJA NR 4/2018

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

      Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) w związku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejże ustawy oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust. 4 powołanej na wstępie ustawy

 

u s t a l a m

 

na rzecz Gminy Golina ul. Nowa 1, 62-590 Golina

 

lokalizację inwestycji celu publicznego

 

na działce nr ewidencyjny 1288/47, Obręb geodezyjny Golina, gmina Golina

 

jako zamierzenie polegające na

 

„Rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego w Golinie” w ramach projektu „Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina”,.

I. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy.

Zabudowa usługowa.

II. Warunki i szczegółowe zasady  zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)       Na terenie objętym wnioskiem, zaznaczonym na załączniku graficznym linią przerywaną i liczbami 1-29 ustala się rewitalizację zabytkowego parku obejmującą n/w elementy:

a)    scena letnia o średnicy do 10,0 m z zadaszeniem sezonowym typu żagiel montowanym na pergoli, o wysokości do 5,0 m;

b)    ścieżki parkowe o szerokości do 3,0 m o nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej, na większych spadkach wzmocnionej kostką betonową;

c)    oświetlenie z oprawami parkowymi o wys. do 6,0 m w ilości do 20 sztuk;

d)    elementy wyposażenia: ławki (do 60 szt.), kosze (do 30 szt.), leżaki parkowe (do 10 szt.), stoły szachowe (do 3 szt.);

e)    ścieżka edukacji przyrodniczej – tablice edukacyjne o wys. do 2,0 m (do 5 szt.);

f)      wymiana urządzeń placu zabaw.

2)       Przy realizacji inwestycji i zagospodarowaniu działki należy zachować:

a)     linia zabudowy – nie dotyczy;

b)    maksymalną powierzchnię zabudowy – nie dotyczy;

c)    minimalną powierzchnię biologicznie czynną – nie dotyczy.

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu :

1)    inwestycja jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody:

a)                                                                 Dyrektywa Ptasia PLB300002 Dolina Środkowej Warty;

b)                                                                Dyrektywa Siedliskowa PLH300009 Ostoja Nadwarciańska

2)    prace w pobliżu drzew i roślinności wysokiej prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, w miejscach trudno dostępnych w sposób ręczny;

3)    na ewentualną wycinkę drzew i krzewów należy uzyskać stosowne pozwolenie;

4)    w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczątki roślin lub zwierząt należy niezwłocznie powiadomić o tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

3. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

 a) inwestycja jest realizowana na obszarze objętym ochroną konserwatorską - b. park krajobrazowy, pocz. XIX, Rej. Zab.: A-437/179 z dn. 3 kwietnia 1990r. Realizacja zadania „Rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego w Golinie” wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Koninie.

4. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)       zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza;

b)      odprowadzenie ścieków – nie dotyczy;

c)       zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy;

d)      rozwiązanie ewentualnej kolizji z sieciami infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z  zarządcą sieci;

e)      obsługa komunikacyjna istniejącym zjazdem z drogi wojewódzkiej.

5. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

a)    obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 26.02.2018 r. nr GPiB.6733.4.2018

b)    zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania pismem z dnia 26.02.2018 r. nr GPiB.6733.4.2018

c)    obiekty budowlane i urządzenia techniczne nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów środowiska na sąsiednich nieruchomościach;

III. Działka nr 1288/47 w nieznacznej części znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q l%), o maksymalnej rzędnej zwierciadła wody wynoszącej około 80,61 m n.p.m., w nieznacznej części na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%), o maksymalnej rzędnej zwierciadła wody wynoszącej około 80,96 m n.p.m.

IV. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały oznaczone na mapie w skali 1:1000 stanowiącej załącznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji. 

V. Jeżeli w obrębie planowanej inwestycji występują urządzenia melioracyjne, ich ewentualną przebudowę i lokalizację planowanej inwestycji należy uzgodnić z administratorem tych urządzeń, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.                                                           

VI. Ważność decyzji:

Stosownie do treści art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) niniejsza decyzja utraci ważność, jeżeli:

a)       inny wnioskodawca uzyska pozwolenia na budowę,

b)      dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

 

Informacja:

Niniejsza decyzja:

- nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

- nie zastępuje zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, pozwolenia na budowę , lecz może stanowić podstawę do ubiegania się o nie.

Wytyczenie w terenie obiektów budowlanych może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 22.02.2018 roku na wniosek Pani Małgorzaty Werhun-Popiołek działającej na podstawie upoważnienia Gminy Golina ul. Nowa 1, 62-590 Golina, zostało wszczęte   postępowanie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Golinie” w ramach projektu „Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina”, inwestycja ta, jest inwestycją celu publicznego i stanowi realizację celów, o których mowa w art. 7 ust.1, ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zmianami) oraz w art.6 ust. 5) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami).

Wnioskowana inwestycja, nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 71)

Zgodnie z Art. 2 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych  (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1161) nie uważa się za grunty rolne gruntów znajdujących się pod parkami i ogrodami wpisanymi do rejestru zabytków wobec czego teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nie zachodziła konieczność uzgodnienia decyzji w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Inwestycja jest realizowana na terenie:

-         nie wymagającym uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

-         objętym ochroną konserwatorską - b. park krajobrazowy, pocz. XIX, Rej. Zab.: A-437/179 z dn. 3 kwietnia 1990r.;

-         nie zlokalizowanym w granicach terenu górniczego;

-         nie zlokalizowanym na obszarze udokumentowanych złóż kopalin;

-         nie zlokalizowanym w granicach głównego zbiornika wód podziemnych;

-         nie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych;

-         zlokalizowanym w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;

-         objętym formą ochrony przyrody: Dyrektywa Ptasia PLB300002 Dolina Środkowej Warty, Dyrektywa Siedliskowa PLH300009 Ostoja Nadwarciańska.

Po rozważeniu, biorąc pod uwagę dotychczasowy stan zagospodarowania działki oraz rodzaj wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego, na podstawie art. 96, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1405 ze zmianami), stwierdza się, że brak jest przesłanek, by w/w przedsięwzięcie mogło potencjalnie oddziaływać na obszar Natura 2000 i w związku z powyższym nie wymaga przeprowadzenia procedury oddziaływania na obszar Natura 2000.

Decyzja została uzgodniona przez:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań Postanowieniem Nr z dnia

- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie, ul. 1 Maja, 62-510 Konin Postanowieniem Nr z dnia

- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, Postanowieniem Nr z dnia

- Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, Postanowieniem Nr z dnia

W związku z powyższym, należało orzec jak w sentencji.

 

         Projekt decyzji sporządził mgr inż. arch. Marian Lis członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów wpisany pod numerem WP-0116.

 

POUCZENIE

 

  1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od jej otrzymania.
  2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Załączniki:

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycji.

 

Otrzymują:

 

  1. Strony postępowania administracyjnego. 

GPiB.6733.4.2018                                                                                      Golina, dnia 26.02.2018 r.

 

 

 

 

 

wg. rozdzielnika

                                                                                                                                                             

                                                                                 

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 4, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) w oparciu o art. 106 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks  postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257)  proszę o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Golinie” w ramach projektu „Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina”, w miejscowości Golina, na działce nr 1288/47, obręb Golina, gmina Golina. 

 

Wnioskodawca:

Małgorzata Werhun-Popiołek, ul. Zachodnia 9, 62-500 Konin

 

Inwestor:

Gmina Golina ul. Nowa 1, 62-590 Golina

 

 

W załączeniu przekazuję projekt decyzji wraz z załącznikiem graficznym.

 


Otrzymują:

Strony postępowania administracyjnego

 


Do wiadomości:

Strony postępowania administracyjnego