Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - zadanie „Nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz”

GPiB.6733.3.2018                                                                                  Golina, dnia 26.02.2018 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

 Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 26.02.2018 r. na wniosek Pana Przemysława Przybysławskiego prowadzącego działalność gospodarczą p.n. Biuro Obsługi Budownictwa Przemysław Przybysławski ul. 1 Maja 46, 62-590 Golina występującego z upoważnienia Gminy Golina ul. Nowa 1, 62-590 Golina, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek użyteczności publicznej z przeznaczeniem na usługi społeczne i edukacyjno-kulturalne związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty - zadanie „Nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz” w ramach projektu „Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina”, w miejscowości Golina, na działkach nr 1031/3 i 1206/2 obręb geodezyjny Golina, gmina Golina. 

W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 9 wcześniej powołanej ustawy informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z przedmiotową sprawą i wnieść ewentualne żądania i wnioski w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój 7)

 

Otrzymują (za dowodem doręczenia):

Strony postępowania administracyjnego

 

 GPiB.6733.3.2018                                                                                Golina, dnia .............2018 r.

                                                                          

(PROJEKT)

 

DECYZJA NR 3/2018

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

      Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) w związku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejże ustawy oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust. 4 powołanej na wstępie ustawy

 

u s t a l a m

 

na rzecz Gminy Golina ul. Nowa 1, 62-590 Golina

 

lokalizację inwestycji celu publicznego

 

na działkach nr ewidencyjny 1031/3 i 1206/2, obręb geodezyjny Golina, gmina Golina

 

jako zamierzenie polegające na

 

przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek użyteczności publicznej z przeznaczeniem na usługi społeczne i edukacyjno-kulturalne związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty - zadanie „Nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz” w ramach projektu „Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina”

I. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy.

Zabudowa usługowa.

II. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)         budynek usługowy:

a)         maksymalna wysokość budynku – bez zmian;

b)         geometria dachu – bez zmian;

c)         szerokość elewacji frontowej budynku – bez zmian, (dopuszcza się o poszerzenie o grubość warstwy termicznej);

2)         przy realizacji inwestycji i zagospodarowaniu działki należy zachować:

a)     linia zabudowy ustalona istniejącym budynkiem z projektowana warstwą ocieplenia, linia zabudowy nie dotyczy schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych

b)    maksymalną powierzchnię zabudowy działki nr ewid. 1031/3 – bez zmian;

c)    maksymalną powierzchnię zabudowy części działki nr ewid. 1206/2

objętej decyzją 50 %;

d)     minimalną powierzchnię biologicznie czynną terenu objętego decyzją 0 %;

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu :

1)       inwestycja jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody:

a)    Uchwała Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów – Obszar Powidzko-Bieniszewski;

2)         w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczątki roślin lub zwierząt należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu lub Burmistrza Goliny.

3. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

 a) inwestycja jest realizowana na terenie objętym ochroną konserwatorską – strefa ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego Goliny, projekt budowlany przed uzyskaniem pozwolenia na budowę wymaga akceptacji organu ochrony zabytków zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)       zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza;

b)       odprowadzenie ścieków – istniejące przyłącze;

c)       zaopatrzenie w wodę – istniejące przyłącze;

d)       rozwiązanie ewentualnej kolizji z sieciami infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z  zarządcą sieci;

e)       obsługa komunikacyjna istniejącym zjazdem z drogi krajowej nr 92 ul. 1 Maja i drogi gminnej ul. Nowa.

5. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

a)    obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 26.02.2018 r. nr GPiB.6733.3.2018

b)    zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania pismem z dnia 26.02.2018 r. nr GPiB.6733.3.2018

c)    obiekty budowlane i urządzenia techniczne nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów środowiska na sąsiednich nieruchomościach;

III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały oznaczone na mapie w skali 1:1000 linią ciągłą i literami A-D stanowiącej załącznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji. 

IV. Jeżeli w obrębie planowanej inwestycji występują urządzenia melioracyjne, ich ewentualną przebudowę i lokalizację planowanej inwestycji należy uzgodnić z administratorem tych urządzeń, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.                                                           

V. Ważność decyzji:

Stosownie do treści art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) niniejsza decyzja utraci ważność, jeżeli:

a)       inny wnioskodawca uzyska pozwolenia na budowę,

b)       dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

 

Informacja:

Niniejsza decyzja:

- nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

- nie zastępuje zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, pozwolenia na budowę , lecz może stanowić podstawę do ubiegania się o nie.

Wytyczenie w terenie obiektów budowlanych może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

UZASADNIENIE

 

W dniu 22.02.2018 roku na wniosek Przemysława Przybyszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Obsługi Budownictwa Przemysław Przybysławski ul. 1 Maja 46, 62-590 Golina występującego z upoważnienia Gminy Golina ul. Nowa 1, 62-590 Golina, zostało wszczęte  postępowanie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek użyteczności publicznej z przeznaczeniem na usługi społeczne i edukacyjno-kulturalne związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty - zadanie „Nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz” w ramach projektu „Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina”, w miejscowości Golina, na działkach nr 1031/3 i 1206/2 obręb geodezyjny Golina, gmina Golina. 

Inwestycja ta, jest inwestycją celu publicznego i stanowi realizację celów, o których mowa w art. 7 ust.1, ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zmianami).

Wnioskowana inwestycja, nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 71)

Grunt pod projektowaną inwestycją jest terenem zabudowanym, wobec czego nie zachodziła konieczność uzgodnienia decyzji w zakresie gruntów rolnych i melioracji.

Inwestycja jest realizowana na terenie:

-         nie wymagającym uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

-         objętym ochroną konserwatorską;

-         nie zlokalizowanym w granicach terenu górniczego;

-         nie zlokalizowanym na obszarze udokumentowanych złóż kopalin;

-         nie zlokalizowanym w granicach głównego zbiornika wód podziemnych;

-         nie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych;

-         nie zlokalizowanym w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;

-         nie objętym formą ochrony przyrody.

 

Decyzja została uzgodniona przez:

- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie, ul. 1 Maja, 62-510 Konin Postanowieniem Nr z dnia

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, Postanowieniem Nr z dnia

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a,  60-763 Poznań

 

W związku z powyższym, należało orzec jak w sentencji.

 

         Projekt decyzji sporządził mgr inż. arch. Marian Lis członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów wpisany pod numerem WP-0116.

 

POUCZENIE

 

  1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od jej otrzymania.
  2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Załączniki:

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycji.

 

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania
 

GPiB.6733.3.2018                                                                                      Golina, dnia 26.02.2018 r.

 

 

 

 

 

wg. rozdzielnika

                                                                                                                                                             

                                                                                 

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 4, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) w oparciu o art. 106 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks  postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257)  proszę o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek użyteczności publicznej z przeznaczeniem na usługi społeczne i edukacyjno-kulturalne związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty - zadanie „Nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz” w ramach projektu „Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina”, w miejscowości Golina, na działkach nr 1031/3 i 1206/2 obręb geodezyjny Golina, gmina Golina. 

 

Wnioskodawca:

Przemysław Przybysławski prowadzący działalność gospodarczą p.n. Biuro Obsługi Budownictwa Przemysław Przybysławski, ul. 1 Maja 46, 62-590 Golina

 

Inwestor:

Gmina Golina ul. Nowa 1, 62-590 Golina

 

 

W załączeniu przekazuję projekt decyzji wraz z załącznikiem graficznym.

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania

 

Do wiadomości:

  1. Strony postępowania
 

Załącznik - do pobrania