Zawiadomienie o wszczęciu postępowania polegającego na budowie linii kablowej SN w m. Golina gm. Golina

 

GPiB.6733.8.2017                                                         Golina, dnia 21.12.2017r.

 

 

 ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

 Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 20.12.2017r. na wniosek Pełnomocnika B.P.W.ENERGOTELPROJEKT Sp. z o.o., 61-065 Poznań, ul. Gronostajowa 9, Krzysztof Rozmiarek działającego w imieniu i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A.62-800 Kalisz, Al. Wolności 8 zostało wszczęte   postępowanie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN w m. Golina gm. Golina na n/w działkach obręb geodezyjny Golina: działki nr ewid. 2166/6, 2166/7, 345/3, 341/5, 339/3, 338/2, 2168, 338/1, 2172, 277/11, 277/17, 382, 259/2, 1810, 254/1, 252/5, 1769, 1729, 1774/1, 250/7, 2166/1.

W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 9 wcześniej powołanej ustawy informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z przedmiotową sprawą i wnieść ewentualne żądania i wnioski w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój 7).

 

Otrzymują (za dowodem doręczenia):

Strony postępowania administracyjnego

 

  /Burmistrz Goliny/