Zawiadomienie o wszczęciu postepowania-budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play

GPiB.6733.4.2019                                                                                                             Golina, dnia 29.07.2019 r.

  

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

  Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz.1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

zawiadamiam

 że w dniu 29.07.2019 r. na wniosek Pełnomocnika Szymona Siwińskiego, działającego w imieniu Inwestora  P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KON3072 wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, planowanej do zlokalizowania w Golinie przy ul. 1 Maja na działce nr ewidencyjny: 573/3 obręb Golina.

W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 9 wcześniej powołanej ustawy informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z przedmiotową sprawą i wnieść ewentualne żądania i wnioski w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój nr 7)

Otrzymują (za dowodem doręczenia):

Strony postępowania administracyjnego