postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie powiązania kablowego

GPiB.6733.9.2019                                                                           Golina, dnia 04.12.2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Zawiadamiam, że w dniu 04.12.2019 r. na wniosek Pana Macieja Szymańskiego, JANURA Projektowanie i Realizacja Inwestycji Elektroenergetycznych Wiesław Janura, Masłowo ul. Bociania 8, 63-900 Rawicz, działającego w imieniu i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. Odział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie powiązania kablowego SN między ciągami liniowymi Konin Nowy Dwór – Międzylesie (SN5-05006/21) z linią Konin Nowy Dwór – Golina (SN5-05009/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowości Kawnice, gmina Golina, na działkach nr ewid. 278, 279, 280, 281/5, 282/5, 282/8, 283/3, obręb geodezyjny Kawnice, gm. Golina.

 

Ewentualne uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie do dnia 27.12.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój nr 7)


GPiB.6733.9.2019                                                                   Golina, dnia 04.12.2019 r.

 

  

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

  Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 04.09.2019 r. na wniosek Pana Macieja Szymańskiego, JANURA Projektowanie i Realizacja Inwestycji Elektroenergetycznych Wiesław Janura, Masłowo ul. Bociania 8,      63-900 Rawicz, działającego w imieniu i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. Odział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie powiązania kablowego SN między ciągami liniowymi Konin Nowy Dwór – Międzylesie (SN5-05006/21) z linią Konin Nowy Dwór – Golina (SN5-05009/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowości Kawnice, gmina Golina, na działkach nr ewid. 278, 279, 280, 281/5, 282/5, 282/8, 283/3, obręb geodezyjny Kawnice, gm. Golina.

W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 9 wcześniej powołanej ustawy informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z przedmiotową sprawą i wnieść ewentualne żądania i wnioski w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój 7)

 

Otrzymują (za dowodem doręczenia):

1.    Strony postępowania administracyjnego

2.    a/a


GPiB.6733.9.2019                                                                              Golina dnia 04.12.2019r.

 

  POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 1 oraz art. 98 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Macieja Szymańskiego, JANURA Projektowanie i Realizacja Inwestycji Elektroenergetycznych Wiesław Janura, Masłowo ul. Bociania 8, 63-900 Rawicz o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie powiązania kablowego SN między ciągami liniowymi Konin Nowy Dwór – Międzylesie (SN5-05006/21) z linią Konin Nowy Dwór – Golina (SN5-05009/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowości Kawnice, gmina Golina, na działkach nr ewid. 278, 279, 280, 281/5, 282/5, 282/8, 283/3, obręb geodezyjny Kawnice, gm. Golina.

 

postanawiam

zawiesić postępowanie administracyjne wszczęte wnioskiem z dnia 27.11.2019r. (data wpływu 28.11.2019 r.) o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 278, 279, 280, 281/5, 282/5, 282/8, 283/3, obręb geodezyjny Kawnice, gm. Golina.

 

UZASADNIENIE

W dniu 28.11.2019 r. Pan Maciej Szymański, JANURA Projektowanie i Realizacja Inwestycji Elektroenergetycznych Wiesław Janura, Masłowo ul. Bociania 8, 63-900 Rawicz złożył w Urzędzie Miejskim w Golinie wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie powiązania kablowego SN między ciągami liniowymi Konin Nowy Dwór – Międzylesie (SN5-05006/21) z linią Konin Nowy Dwór – Golina (SN5-05009/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowości Kawnice, gmina Golina, na działkach nr ewid. 278, 279, 280, 281/5, 282/5, 282/8, 283/3, obręb geodezyjny Kawnice, gm. Golina.

W dniu 04.12.2019r. wszczęte zostało postępowanie ww. sprawie, wysłano pisma z prośbą, o przedłożenie kopii postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłych właścicielach nieruchomości objętych przedmiotowym wnioskiem.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 97 § 1 pkt 1 KPA organ wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.