Postępowanie-lokalizacja inwestycji celu publicznego-budowa sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetlenia zewnętrznego

GPiB.6733.4.2020                                                                                                       Golina, dnia 15.04.2020 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 Zawiadamiam, że w dniu 15.04.2020 r. na wniosek Jerzego Woźniaka działającego w imieniu firmy Zakład Elektroinstalacyjno-Handlowy „WiS” ul. Francuska 61, 64-100 Leszno, posiadającego pełnomocnictwo do występowania w imieniu i na rzecz firmy Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetlenia zewnętrznego w m. Kawnice, obręb geodezyjny Kawnice na działce nr ewid. 375/1, gmina Golina. 

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 256) strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym możliwość wniesienia uwag i wniosków w przedmiotowej procedurze w terminie do dnia 06.05.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój 7)

Projekt decyzji

Załacznik do decyzji