POSTANOWIENIE-zawieszenie postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie powiązania kablowego SN między ciągami liniowymi Konin Nowy Dwór – Międzyles

GPiB.6733.6.2019                                                                               Golina dnia 02.09.2019r.

  

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 1 oraz art. 98 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Macieja Szymańskiego, JANURA Projektowanie i Realizacja Inwestycji Elektroenergetycznych Wiesław Janura, Masłowo ul. Bociania 8, 63-900 Rawicz o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie powiązania kablowego SN między ciągami liniowymi Konin Nowy Dwór – Międzylesie (SN5-05006/21) z linią Konin Nowy Dwór – Golina (SN5-05009/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowości Kawnice, gmina Golina, na działkach nr ewid. 655/7, 160, 653/2, 653/1, 582, 644/1, 275, 309/2, 308/1, 304/3, 697, 673, 676, 536, 344, 343/1, obręb geodezyjny Kawnice, gm. Golina.

 

postanawiam

zawiesić postępowanie administracyjne wszczęte wnioskiem z dnia 23.08.2019r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 655/7, 160, 653/2, 653/1, 582, 644/1, 275, 309/2, 308/1, 304/3, 697, 673, 676, 536, 344, 343/1, obręb geodezyjny Kawnice, gm. Golina.

UZASADNIENIE

W dniu 23.08.2019 r. Pan Maciej Szymański, JANURA Projektowanie i Realizacja Inwestycji Elektroenergetycznych Wiesław Janura, Masłowo ul. Bociania 8, 63-900 Rawicz złożył w Urzędzie Miejskim w Golinie wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie powiązania kablowego SN między ciągami liniowymi Konin Nowy Dwór – Międzylesie (SN5-05006/21) z linią Konin Nowy Dwór – Golina (SN5-05009/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowości Kawnice, gmina Golina, na działkach nr ewid. 655/7, 160, 653/2, 653/1, 582, 644/1, 275, 309/2, 308/1, 304/3, 697, 673, 676, 536, 344, 343/1, obręb geodezyjny Kawnice, gm. Golina.

W dniu 02.09.2019r. wszczęte zostało postępowanie ww. sprawie, wysłano pisma z prośbą, o przedłożenie kopii postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłych właścicielach nieruchomości objętych przedmiotowym wnioskiem oraz wysłano zapytania do Sądu Rejonowego w Koninie czy toczyły się kiedykolwiek postępowania spadkowe po zmarłych właścicielach przedmiotowych nieruchomości.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 97 § 1 pkt 1 KPA organ wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.