Obwieszczenie w sprawie zmiany sposobu użytkowania części poddasza szkoły podstawowej na pomieszczenia użytkowe

GPiB.6733.6.2018                                                                               Golina, dnia 30.04.2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zawiadamiam, że w dniu 27.04.2018 r. na wniosek Przemysława Przybysławskiego prowadzącego działalność gospodarczą p.n. Biuro Obsługi Budownictwa Przemysław Przybysławski ul. 1 Maja 46, 62-590 Golina, zostało wszczęte   postępowanie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania „roboty budowlane związane ze zmiana sposobu użytkowania części poddasza szkoły podstawowej na pomieszczenia użytkowe”, w miejscowości Radolina, na działce nr 156 obręb Radolina, gmina Golina. 

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym możliwość wniesienia uwag i wniosków w przedmiotowej procedurze w terminie do dnia  25. 05.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój 7 ).

 

                                                          

                                                                                                 /-Burmistrz Goliny/

                                                                                              Mirosław Durczyński

 

 

GPiB.6733.6 .2018                                                                                  Golina, dnia ...04.2018 r.

                                                                          

(PROJEKT)

 

DECYZJA NR 6/2018

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

      Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) w związku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejże ustawy oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust. 4 powołanej na wstępie ustawy

 

u s t a l a m

 

na rzecz Gminy Golina ul. Nowa 1, 62-590 Golina

 

lokalizację inwestycji celu publicznego

 

na działce nr ewidencyjny 156 obręb geodezyjny Radolina, gmina Golina

 

jako zamierzenie polegające na

 

robotach budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza szkoły podstawowej na pomieszczenia użytkowe

I. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy.

Zabudowa usługowa.

II. Warunki i szczegółowe zasady  zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)         budynek szkoły:

a)         maksymalna wysokość budynku – bez zmian;

b)         geometria dachu – bez zmian z dopuszczeniem wykonania doświetlenia pomieszczeń użytkowych;

c)          szerokość elewacji frontowej – bez zmian;

2)         Przy realizacji inwestycji i zagospodarowaniu działki należy zachować:

a)          linia zabudowy – bez zmian;

b)         maksymalną powierzchnię zabudowy – bez zmian;

c)          minimalną powierzchnię biologicznie czynną – bez zmian;

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu :

a)    inwestycja jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów – Obszar Pyzdrski i obowiązują na nim przepisy Ustawy o ochronie przyrody;

3. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

 a) inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym ochroną konserwatorską

4. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)       zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza;

b)       odprowadzenie ścieków na dotychczasowych zasadach;

c)       zaopatrzenie w wodę z istniejącego przyłącza;

d)       ogrzewanie z istniejącej kotłowni;

e)       obsługa komunikacyjna istniejącym zjazdem z drogi wojewódzkiej.

5. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

a)    obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia ……04.2018 r. nr …………….

b)    zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania pismem z dnia ……04.2018 r. nr …………….

III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały oznaczone na mapie w skali 1:1000 stanowiącej załącznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji. 

IV. Jeżeli w obrębie planowanej inwestycji występują urządzenia melioracyjne, ich ewentualną przebudowę i lokalizację planowanej inwestycji należy uzgodnić z administratorem tych urządzeń, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.                                                           

V. Ważność decyzji:

Stosownie do treści art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) niniejsza decyzja utraci ważność, jeżeli:

a)       inny wnioskodawca uzyska pozwolenia na budowę,

b)       dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

 

Informacja:

Niniejsza decyzja:

- nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

- nie zastępuje zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, pozwolenia na budowę , lecz może stanowić podstawę do ubiegania się o nie.

Wytyczenie w terenie obiektów budowlanych może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

 

UZASADNIENIE

       W dniu 26.04.2018 roku na wniosek Przemysława Przybysławskiego prowadzący działalność gospodarczą p.n. Biuro Obsługi Budownictwa Przemysław Przybysławski ul. 1 Maja 46, 62-590 Golina, zostało wszczęte   postępowanie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania „roboty budowlane związane ze zmiana sposobu użytkowania części poddasza szkoły podstawowej na pomieszczenia użytkowe”, w miejscowości Radolina, na działce nr 156 obręb Radolina, gmina Golina. 

Inwestycja ta, jest inwestycją celu publicznego i stanowi realizację celów o których mowa w art.6 ust. 6) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami).

Wnioskowana inwestycja, nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 71)

Wnioskowana inwestycja dotyczy zmiany sposobu użytkowania części poddasza szkoły podstawowej, wobec czego nie zachodziła konieczność uzgodnienia decyzji w zakresie melioracji i ochrony gruntów rolnych.

Inwestycja jest realizowana na terenie:

-         nie wymagającym uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

-         nie objętym ochroną konserwatorską;

-         nie zlokalizowanym w granicach terenu górniczego;

-         nie zlokalizowanym na obszarze udokumentowanych złóż kopalin;

-         nie zlokalizowanym w granicach głównego zbiornika wód podziemnych;

-         nie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych;

-         nie zlokalizowanym w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;

-         objętym formą ochrony przyrody.

Decyzja została uzgodniona przez:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, Postanowieniem Nr z dnia

- Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, Postanowieniem Nr z dnia

W związku z powyższym, należało orzec jak w sentencji.

 

         Projekt decyzji sporządził mgr inż. arch. Marian Lis członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów wpisany pod numerem WP-0116.

 

 

 

 

 

POUCZENIE

 

  1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od jej otrzymania.
  2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Załączniki:

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycji.

 

Otrzymują:

  1. Przemysław Przybysławski prowadzący działalność gospodarczą p.n. Biuro Obsługi Budownictwa Przemysław Przybysławski ul. 1 Maja 46, 62-590 Golina
  2. Gmina Golina ul. Nowa 1, 62-590 Golina
  3. a/a
 

      GPiB.6733. 6.2018                                                                               Golina, dnia 30.04.2018 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami)

 

zawiadamiam

 

że w dniu  27.04.2018 r. na wniosek Przemysława Przybysławskiego prowadzący działalność gospodarczą p.n. Biuro Obsługi Budownictwa Przemysław Przybysławski ul. 1 Maja 46, 62-590 Golina, zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania „roboty budowlane związane ze zmiana sposobu użytkowania części poddasza szkoły podstawowej na pomieszczenia użytkowe”, w miejscowości Radolina, na działce nr 156 obręb Radolina, gmina Golina. 

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym możliwość wniesienia uwag i wniosków w przedmiotowej procedurze w terminie do dnia  25. 05.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój 7)

 

Otrzymują (za dowodem doręczenia):

Strony postępowania administracyjnego